Giáo dục

Một số bài tập ôn thi IOE dành cho học sinh tiểu học

Một số bài tập ôn thi IOE dành cho học sinh tiểu học được Downoad.com.vn sưu tầm và tổng hợp, bao gồm các câu hỏi, bài tập trọng tâm thi Olympc Tiếng Anh trên mạng nhằm gửi đến các em học sinh, giúp các em ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em cùng tham khảo.

Tổng hợp đề luyện thi IOE lớp 4 và 5

This post: Một số bài tập ôn thi IOE dành cho học sinh tiểu học

Tổng hợp cấu trúc và từ vựng luyện thi IOE lớp 3

Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh – Ôn thi IOE

Một số bài tập ôn thi IOE dành cho học sinh tiểu học

Exercise 1: Fill in each blank

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL-B ­_ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

11. Wh _ t is this?

12. Lis _ en to me, please.

13. Let’s sing a s _ ng.

14. St _ nd up!

15. See _ _ _ again.

Exercise 2:

1.Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bus B. but C. put D. cut

2. Let’s learn some __________

A. much B. many C more D. most

3. I ________ have a motorbike.

A. don’t B. doesn’t C. am not D. not

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. do B. mother C. brother D. sometimes

5. Nam is happy __________ today is his birthday.

A. so B. but C. and D. because

6. Do you like music? – ___________________

A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I don’t D. No, I’m not

7. Are your pens in your bag?

A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn’t D. Yes. It is not

8. I like music because I like ________

A. swimming B. playing C. singing D. going

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bag B. bank C. parents D. place

10. How’s the weather _______Hanoi?

A. on B. at C. for D. in

11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. five B. sister C. fine D. nine

12. Mary ______to the music now.

A. listens B. listen C. is listening D. listening

13. Stand _____, please!

A. on B. in C. up D. of

14. There are _________clouds.

A. look B. small C. cloudy D. watch

15. Would you like ________biscuits?

A. some B. an C. a D. Ø

16. She ______ a long hair.

A. have B. does C. has D. do

17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.

A. forty B. fifty C. twenty D. thirty

18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.

A. singer B. farmer C. nurse D. postman

19. How many _________ are there?_ Two. Mary and Jane.

A. girl B. boy C. boys D. girls

20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It’s ________.

A. my B. me C. mine D. I

Exercise 3:

 1. How much are your shoes? – _____________________
 2. They are nice B. It’s 70, 000 dong C. They are 70,000 dong D. They are black
 3. How ______books does he have?
 4. are B. much C. many D. more
 5. I have two brothers. ________names are Minh and Tung.
 6. His B. They C. Theirs D. Their
 7. He is going to the _________ to post a letter.
 8. post office B. market C. bookshop D. cinema
 9. Let’s _______ to the zoo and see the animals.
 10. goes B. to go C. go D. going
 11. How’s the ________ in Hanoi? _ It’s cold and windy.
 12. people B. trees C. life D. weather
 13. How about _________ to the supermarket?
 14. going B. go C. to go D. went
 15. Hurry ______! We’ll late for school.
 16. in B. of C. up D. down

Exercise 4:Fill in the blank

 1. I h _ ve a new pen.
 2. My fath _ r is an engineer.
 3. My father can s _ im.
 4. I’d like _ _ orange.
 5. Can you swim ? – No, I can’ _.
 6. Please, give me some m _ _ e.
 7. The map is on the wa _ _.
 8. Would you _ _ _ _ some milk ? – No, thanks.
 9. Tho _ _ are our schoolbags.
 10. This doll is _ _ _ you.
 11. There are twenty stude _ _ _ in my class.
 12. His sister is t _ ll. He’s short.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button