Tổng Hợp

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mẫu số 01/ĐK-GD – Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai của tổ chức đơn vị hoặc cá nhân về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/12/2016. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu tờ khai, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

…, ngày…. tháng… năm….

TỜ KHAI
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ………………………………………………. ………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………… …………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….. …………………………………

Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ……………………. ………………………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………………………….. …………………………………

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm (*)

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Người liên hệ: ………………………………………………………. ……………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………… ………………………………………………

Điện thoại di động: …………………………………………………. ………………………………………………

Theo Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày ……../……… /2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội, được sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như sau:

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày… tháng … năm….

– Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam □

+ Tổ chức I-VAN □

(Tên Tổ chức I-VAN: …………………………………. trong trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Đăng ký sử dụng phương pháp giao dịch điện tử

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

Quyết định 528/QĐ-BHXH tại Điều 4, Khoản 1 quy định đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử như sau:

“1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

a) Đơn vị, bao gồm đơn vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg).

Đơn vị có thể lập Tờ khai bằng phần mềm kê khai, sau đó, gửi đến Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

b) Cơ quan BHXH

  • Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra các thông tin kê khai: tình trạng mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử…; Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị.
  • Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo (mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị.
  • Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông tin đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị về BHXH tỉnh, BHXH huyện nơi quản lý thu đối với đơn vị.”

Căn cứ theo quy định trên:

– Đơn vị đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nm để kê khai và gửi tờ khai đăng ký mẫu 01/ĐK-GD ban hành kèm theo QĐ số 08/2015/QĐ-TTg.

– Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị, kiểm tra các thông tin kê khai

  • Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị.
  • Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo quyết định này vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử.

Quyết định 528/QĐ-BHXH tại Điều 3 quy định thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử như sau:

“1. Đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại Văn bản này qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết).

Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (mẫu 02/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.”

Căn cứ theo quy định trên:

  • Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử vào 7 ngày trong tuần bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết) từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.
  • Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH.
  • Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button