Tổng Hợp

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Nội dung biên bản này như sau:

Mẫu số 01

This post: Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-VPHC

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi …….. giờ …….. ngày …….. tháng …….. năm …….. tại ……………………………

Chúng tôi gồm2:

1. Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………………. Đơn vị: ………………………….

2. Ông (bà): ……………………….Chức vụ: ………………………. Đơn vị: ………………………….

Với sự chứng kiến (nếu có) của3:

1.Ông (bà): ………………………. Nghề nghiệp/chức vụ: …………………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ……..

2. Ông (bà): ……………………….. Nghề nghiệp/chức vụ: ………………………………………..

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …….

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:

Ông (bà)/tổ chức4: ………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ……………………..

Cấp ngày: ……………………………. tại: ………………………………………………………………..

Đã có các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn như sau5: …………………………..

Các hành vi trên đã vi phạm vào Khoản … Điều … Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ: ……………………………………………………….

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại6:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD …………………………

Cấp ngày ………………………………………. tại ………………………………………………………..

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính: …….

Ý kiến trình bày của người làm chứng (nếu có): ………………………………………………….

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ (nếu có) gồm có7: …………………………………..

Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại8 …….. lúc ……..giờ ……..ngày ……. tháng …….. năm ………. để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản kết thúc vào hồi ……….. giờ ……… ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Biên bản được lập thành …….. bản có nội dung và giá trị như nhau và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và ……………..9

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)10: …………………………………………………………………………….

Biên bản này gồm …….. trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người chứng kiến

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người hoặc đại diện

tổ chức bị thiệt hại (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản11:

……………………………………………………………………………………..

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản12:

……………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

3. Họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, CMND của người làm chứng (nếu có). Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

4. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

5. Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

6. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ thiệt hại.

7. Ghi cụ thể danh mục tang vật, phương tiện và tình trạng của tang vật, phương tiện.

8. Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân/tổ chức vi phạm phải có mặt.

9. Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.

10. Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

11, 12. Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button