Tổng Hợp

Mẫu hợp đồng mời giảng

Mẫu hợp đồng mời giảng là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm thuê giáo viên và chuyên gia giảng dạy được thực hiện giữa hai bên, một bên là trường đào tạo hoặc công ty hay cá nhân nào đó muốn thuê đội ngũ chuyên gia, hoặc giáo viên về giảng dạy, thực hiện nhằm giúp hai bên cùng nhau hợp tác, tránh được một số những sai phạm và tranh chấp.

Nội dung trong mẫu hợp đồng cần nêu rõ thông tin của của hai bên tham gia hợp đồng là bên thuê chuyên gia giảng dạy và bên chuyên gia với những thông tin như tên cơ quan hoặc tên cá nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại…. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Mẫu hợp đồng mời giảng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ quyết định số 54/2008/QĐ–BGDĐT ngày 24/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục Đại học;

Căn cứ nhu cầu giảng dạy năm học ……..của Trường ……………………

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm …….. tại Trường …………………… chúng tôi gồm có.

BÊN A: ………………….…………………………….…………….………………………….

Ông:…………………………………………….………….….. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ông:…………………………………………………………………….. Chức vụ: Trưởng Khoa

Địa chỉ: ………….…………….…………………………….……………………………

Số tài khoản: .…………………………….…………Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh……….

Mã đơn vị có quan hệ với Ngân sách: .…………………………….………………………

Điện thoại: …….…………….……………Fax: …….……………….……….……………

BÊN B: ……………….…………………………………Chức vụ: …………….…………..

Địa chỉ: …………….……………………….……………………………………………

Điện thoại: …….…………………………Mã số thuế: ……………………..…………..

Số CMND: ……………… ……..Ngày cấp:………………..Nơi cấp: ………………

Số Tài khoản:……………………………………Tại :…………………………………

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Bên A hợp đồng với Bên B giảng dạy học phần: …….……………………………………..

Lớp: ………………………………Số sinh viên: …….……………………………….……

Số Tín chỉ:………. Lý thuyết: ……… Thực hành:……..…………………………….……

Trình độ đào tạo: …….…………Ngành đào tạo: …….……………………………….…

Các yêu cầu về giảng dạy, hướng dẫn: Đảm bảo thời gian, nội dung chương trình theo quy định của học kỳ …., năm học …..- ……..

Thời gian giảng dạy: …….……………………………….……………………………….

Điều 2: Trách nhiệm của Bên A:

Sắp xếp nơi ăn, ở cho GV thỉnh giảng tại nhà khách của Trường, trường hợp hết chỗ thì Bên A bố trí ở nhà nghỉ (Nhà khách tỉnh hoặc khách sạn) được thanh toán kinh phí phát sinh theo quy định hiện hành.

Bố trí giảng đường, phòng thí nghiệm, mẫu vật (nếu có) đầy đủ để phục vụ giảng dạy, thực hành.

Trả kinh phí cho Bên B một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi hoàn thành việc giảng dạy theo bảng thanh toán chi tiết và thanh lý hợp đồng được hai bên ký kết.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B:

Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật.

Đảm bảo các yêu cầu giảng dạy, ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần theo điều 1.

Được thanh toán tiền vé máy bay, tàu xe theo quy định và đúng tuyến (có phiếu thu hoặc hóa đơn, thẻ lên máy bay, vé nếu là đi máy bay), tiền dạy, tiền chấm thi, tiền ăn và đi lại theo quy định của Bên A.

Điều 4. Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh thì hai bên sẽ thông báo cho nhau biết và cùng bàn bạc trao đổi thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác tránh thiệt hại cho cả hai bên.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button