Tổng Hợp

Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp kết quả của người được lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ quản lý.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày chi tiết cụ thể thông tin về cán bộ lấy phiếu tín nhiệm, thành phần tham gia lấy phiếu và kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

This post: Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………
Công Đoàn……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

KV…………….…..
Số: /BC-TCĐN

…., ngày….tháng….năm…….

Báo cáo kết quả
Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý

Thực hiện Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm ……

Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng vào ngày ……. và ………….., Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, Phòng…………………….. đã tổng hợp kết quả như sau:

I. Thông tin về cán bộ lấy phiếu tín nhiệm:

1. Họ và tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện tại:…………………………………………………………

II. Thành phần lấy phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ phiếu tín nhiệm …………. -Vắng ……………. có lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn cán bộ quản lý)

1. Gương mẫu và động viên CBVCGV thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát, năng động, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4.Có ý thức học tập chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có đủ sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;
– Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn;
– Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch

(đã ký)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button