Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của máy tính (3 Mẫu)

Viết đoạn văn về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh ngắn gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều gợi ý ôn tập trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó biết sử dụng vốn từ, kiến thức ngữ pháp để viết đúng, viết hay tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh.

Lợi ích của máy tính dễ nhận thấy nhất chính là khả năng xử lý dữ liệu với tốc độ cao. Không những thế, chúng gần như có thể hoạt động một cách liên tục mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Chính điều này đã giúp cho con người xử lý khối lượng công việc nhiều hơn so với trước kia.  các bạn tham khảo thêm: đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của điện thoại, đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích và tác hại của máy tính. Vậy dưới đây là 3 đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của máy tính, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của máy tính (3 Mẫu)

Lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh đầy đủ

Tiếng Anh

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS. The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of online activities using the internet.

Tiếng Việt

Máy tính là một công cụ hiện đại đã làm cho cuộc sống trở nên rất dễ dàng và đơn giản. Nó có khả năng hoàn thành nhiều hơn một nhiệm vụ trong thời gian nhỏ. Nó có thể làm công việc của nhiều người một mình trong thời gian ngắn hơn. Nó là tiện ích của hiệu quả cao nhất. Máy tính đầu tiên là máy tính cơ học được tạo ra bởi Charles Babbage. Máy tính hoạt động thành công khi sử dụng phần cứng và phần mềm ứng dụng được cài đặt đầy đủ. Các phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột, máy in, CPU và UPS. Dữ liệu mà chúng tôi đưa vào máy tính bằng thiết bị được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị làm thiết bị đầu vào và dữ liệu mà chúng tôi đưa ra bên ngoài bằng cách sử dụng máy in hoặc thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thay đổi thành thông tin có thể được lưu trữ và thay đổi bất cứ lúc nào. Máy tính là công cụ rất an toàn để lưu trữ dữ liệu đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể mua sắm, thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, trò chuyện video, nhắn tin, e-mail ở bất kỳ đâu trên thế giới và rất nhiều hoạt động trực tuyến sử dụng internet.

Lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Information technology in modern society is now very popular. Almost everyone knows how to use a computer. Computer helps people do many things: searching information, writing text, doing homework, advertising or traveling with friends, .. Computers are popular and will grow much later.

Tiếng Việt

Công nghệ thông tin trong xã hội hiện đại ngày nay rất phổ biến. Hầu như mọi người đều biết sử dụng máy tính. Máy tính giúp con người làm được nhiều việc: tra cứu thông tin, soạn thảo văn bản, làm bài tập, quảng cáo hay đi du lịch cùng bạn bè, .. Máy tính đã phổ biến và sau này sẽ còn phát triển hơn rất nhiều.

Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của máy tính

Tiếng Anh 

There are many different benefits of computers and a lot of uses for students to be smarter and better and here I would like to mention some of the benefits of computers. Benefits 1 “high speed machine” The computer can perform regular tasks at a faster speed than human. They can do complex calculations in seconds. For example, teachers could use the calculator to quickly compile a student score list instead of making it up by hand. Second “accuracy” benefit When something is done manually there is always the possibility of a human error. Computers can be used to perform work in a way that ensures accuracy when the input data is correct. … Automation: Can tell the computer to automatically perform complex tasks.

 Tiếng Việt

Máy tính có rất nhiều lợi ích khác nhau và có rất nhiều công dụng giúp học sinh thông minh hơn, học giỏi hơn và sau đây tôi xin nêu một số lợi ích của máy tính. Lợi ích 1 “máy tốc độ cao” Máy tính có thể thực hiện các tác vụ thông thường với tốc độ nhanh hơn con người. Họ có thể thực hiện các phép tính phức tạp trong vài giây. Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng máy tính để nhanh chóng lập danh sách điểm của học sinh thay vì lập bằng tay. Lợi ích “độ chính xác” thứ hai Khi một việc gì đó được thực hiện thủ công luôn có khả năng xảy ra lỗi do con người. Máy tính có thể được sử dụng để thực hiện công việc theo cách đảm bảo độ chính xác khi dữ liệu đầu vào là chính xác. … Tự động hóa: Có thể ra lệnh cho máy tính tự động thực hiện các tác vụ phức tạp.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button