Giáo dục

Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính

TRẮC NGHIỆM MÔN CẤU TẠO MÁY TÍNH

Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?
a. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu ra bộ nhớ
c. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?
a. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu ra bộ nhớ
c. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 3: Các loại Bus nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:
a. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiển
b. Bus địa chỉ
c. Bus điều khiển
d. Bus dữ liệu

Câu 4: Loại Bus nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
a. Bus điều khiển
b. Bus địa chỉ
c. Bus dữ liệu
d. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

Câu 5: Loại Bus nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ
a. Bus dữ liệu
b. Bus địa chỉ
c. Bus điều khiển
d. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

Câu 6: Trong khối kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh
a. Khối ID
b. Khối MBR
c. Khối MAR
d. Khối CU

Câu 7: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của Stack.
a. SS:SP
b. CS:IP
c. BP:SP
d. DS:SI

Câu 8: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi SP làm nhiệm vụ gì?
a. Trỏ đến đỉnh Stack
b. Trỏ đến đáy Stack
c. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnh
d. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh

Câu 9: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi IP làm nhiệm vụ gì?
a. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh
b. Trỏ đến đáy Stack
c. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnh
d. Trỏ đến đỉnh Stack

Câu 10: Nếu địa chỉ đỉnh Stack trong kiến trúc 16 bits là FFEE thì sau khi thực hiện các lệnh sau:
PUSH AX
PUSH BX
Thì giá trị đỉn Stack còn bao nhiêu:
a. FFEA
b. FFEC
c. FFED
d. FFEB

Câu 11: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi CS:IP thực hiện nhiệm vụ gì?
a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn lệnh
b. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh
c. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Câu 12: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?
a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn
c. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Câu 13: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?
a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích
c. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Câu 14: Chức năng của khối A.L.U trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
a. Thực hiện các phép tính Logic và Toán học
b. Thực hiện việc giải mã lệnh
c. Thực hiện việc đếm lệnh
d. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 15: Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
a. Thực hiện việc giải mã lệnh
b. Thực hiện các phép tính Logic và Toán học
c. Thực hiện việc đếm lệnh
d. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 16: Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi xử lý 16bits
a. Thực hiện các lệnh đã giải mã
b. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ
c. Thực hiện các phép tính logic
d. Thực hiện các phép tính số học

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

This post: Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button