Tổng Hợp

Thông báo về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế được ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Mẫu thông báo về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế là mẫu thông báo được áp dụng đối với trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhưng trong quá trình xử lý hồ sơ cơ quan hải quan xét thấy cần phải chuyển sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu thông báo tại đây.

This post: Thông báo về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế

Mẫu Thông báo về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế

CỤC HẢI QUAN…….
CHI CỤC…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……/TB-… …….., ngày….tháng…..năm…..

THÔNG BÁO
Về việc chuyển loại hồ sơ hoàn thuế (1)

Chi cục Hải quan….. nhận được công văn số … ngày … tháng … năm … của …(Tên người nộp thuế, mã số thuế) về việc hoàn thuế đối với tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu số/ngày…

Căn cứ Điều ….Luật Quản lý thuế số..;

Căn cứ Điều…. Nghị định số…; Căn cứ…;

Căn cứ khoản … Điều… Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

Chi cục Hải quan… thông báo hồ sơ hoàn thuế theo các tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu số/ngày sẽ được tiến hành kiểm tra trước tại trụ sở người nộp thuế.

Thời hạn kiểm tra từ ngày…. đến ngày …..

Trường hợp người nộp thuế có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Hải quan/Chi cục Hải quan… để được giải đáp. Số điện thoại liên hệ…

Chi cục Hải quan………….. thông báo để (Tên người nộp thuế) được biết./.

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ người nộp thuế;
– Bộ phận có liên quan;
– Lưu VT,….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(1) Áp dụng đối với trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhưng trong quá trình xử lý hồ sơ cơ quan hải quan xét thấy cần phải chuyển sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button