Tổng Hợp

Mẫu quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Sau khi xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của Đảng viên dự bị, ban thường vụ đưa ra quyết định công nhận Đảng viên chính thức, kể từ ngày nêu trong quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu quyết định trong bài viết dưới đây:

ĐẢNG BỘ……………………………..

This post: Mẫu quyết định công nhận Đảng viên chính thức

…………………………………………

…………………………………………

Số………….. -QĐ/TV

Mẫu 16-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày……tháng…….năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận đảng viên chính thức

– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Căn cứ nghị quyết số………..NQ/CB ngày……….tháng……….năm…………. Chi bộ………………………………………………………….

– Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí………………………………….

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………..tháng…………năm……………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày……………tháng……………. năm…………., là đảng viên chính thức kể từ ngày………tháng……..năm…………..

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng……………………………Chi bộ…………………………………………….. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2

Lưu hồ sơ đảng viên

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button