Tổng Hợp

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên là mẫu báo cáo số liệu về giáo viên được xếp loại, kết quả xếp loại giáo viên. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 1700/BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo tổng hợp kết quả giáo viên tại đây.

UBND CẤP QUẬN/HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…
——–

This post: Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học:…………….

I. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

1. Tổng số giáo viên tự xếp loại: ………………………………………………………

2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên:

TRƯỜNG

KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

LOẠI XUẤT SẮC

LOẠI KHÁ

LOẠI TRUNG BÌNH

LOẠI KÉM

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn – loại kém

TRƯỜNG

LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM

GHI CHÚ

LĨNH VỰC I:

PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

LĨNH VỰC II:

KIẾN THỨC

LĨNH VỰC III:

KĨ NĂNG SƯ PHẠM

VI PHẠM KHÁC

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổng số giáo viên được xếp loại: ……………………………………………..

2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của Tổ chuyên môn

TRƯỜNG

KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

LOẠI XUẤT SẮC

LOẠI KHÁ

LOẠI TRUNG BÌNH

LOẠI KÉM

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn – loại kém

TRƯỜNG

LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM

GHI CHÚ

LĨNH VỰC I:

PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

LĨNH VỰC II:

KIẾN THỨC

LĨNH VỰC III:

KĨ NĂNG SƯ PHẠM

VI PHẠM KHÁC

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Tổng số giáo viên được xếp loại: ……………………………………………..

2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

TRƯỜNG

KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

LOẠI XUẤT SẮC

LOẠI KHÁ

LOẠI TRUNG BÌNH

LOẠI KÉM

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn – loại kém

TRƯỜNG

LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM

GHI CHÚ

LĨNH VỰC I:

PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

LĨNH VỰC II:

KIẾN THỨC

LĨNH VỰC III:

KĨ NĂNG SƯ PHẠM

VI PHẠM KHÁC

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Số lượng

Tỉ lệ (%)

TỔNG SỐ

………, ngày ….. tháng …… năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Kí và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button