Tổng Hợp

Mẫu phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa

Mẫu phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa là mẫu phiếu được lập ra nhằm kiểm tra tình hình thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC. Nội dung trong mẫu phiếu cần nêu rõ các thông tin như: tên người khai hải quan, số tờ khai, hồ sơ kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỤC HẢI QUAN….
CHI CỤC HẢI QUAN…..
——-

This post: Mẫu phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………./TB-KHH

……ngày….tháng….năm……….

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Kính gửi: Chi cục Hải quan………………

Chi cục Hải quan ……………………đề nghị Chi cục Hải quan ………….. thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

1. Tên người khai hải quan:………………………………………

2. Mã người khai hải quan:……………………………………….

3. Số tờ khai…………………….. Ngày tờ khai:………………..

4. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa:………….

5. Hồ sơ kèm theo:…………………………………………………….

6. Một số nội dung cần lưu ý:…………………………………….

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:…………

……….., ngày …. tháng…. năm …
LÃNH ĐẠO CHI CC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button