Tổng Hợp

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 4-KNĐ căn cứ vào Hướng dẫn 12-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/01/2022.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu nghị quyết được chi đoàn lập ra nhằm xét duyệt đoàn viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực công tác, quan hệ quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung trong mẫu nghị quyết cần trình bày các thông tin cơ bản như: liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng kèm theo cách viết, mời các bạn cùng đón đọc.

This post: Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

ĐOÀN T.N.CS HỒ CHÍ MINH TỈNH, TP ………
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN5

Số: -NQ/ĐTN

, ngày …… tháng …… năm ……

NGHỊ QUYẾT
giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi:

Chi ủy6: ………………………………………

Đảng ủy: ………………………………………

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét nghị quyết của Chi đoàn …………………………………………………………

– Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ………………… họp ngày …… tháng …… năm ……… nhận thấy:

Đoàn viên: ……………………………………… có những ưu, khuyết điểm chính (Về chp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước; phẩm cht chính trị, đạo đức li sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………… vào Đảng, với sự tán thành của ……… đ/c (đạt ………%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành ……… đ/c, với lý do ………………………

………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên …………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M …………………………
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

____________________

5 Th thức văn bản theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCSHCM về thể thức văn bản của Đoàn TNCSHCM.

6 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ

Cách viết mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng

– Mục kính gửi: Nơi không có chi uỷ thì có thể kính gửi chi bộ.

– Liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực cùng với quan hệ với quần chúng:

+ Ưu điểm của Đoàn viên: Có thể khai như sau:

Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng…

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là một người có tinh thần cầu thị, có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực…

Về quan hệ với quần chúng: Luôn sống hoà đồng với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, em nhỏ, các đối tượng yếu thế trong cuộc sống…

+ Khuyết điểm của Đoàn viên: Nêu cụ thể những điểm yếu, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực làm việc, học tập trong quá trình công tác, làm việc…

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button