Tổng Hợp

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết là mẫu đơn được lập ra nhằm xin hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mẫu đơn được ban ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết

TÊN ĐỐI TƯỢNG
THAM GIA LIÊN KT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: ………../

.., ngày……tháng…năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành phố) ……… (hoặc UBND huyện (quận)……………..)

Chủ đầu tư dự án liên kết (hoặc chủ trì liên kết):……….

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số………….. ngày cấp………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……… Fax:……Email: …………………………

Căn cứ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,(tên chủ đầu tư dự án liên kết hoặc chủ trì liên kết) đề nghị ….. (tên cơ quan được giao phê duyệt hỗ trợ liên kết):

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Loại sản phẩm nông nghiệp liên kết: ……………..

2. Địa bàn thực hiện: ………………………………………

3. Quy mô liên kết: ……………………………………….

4. Tiến độ thực hiện dự kiến: …………………………

II. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: ………..

2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: ……………………..

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông: …………..

4. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn: ………………………………..

5. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: ……….

6. Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới: ….

7. Tổng vốn, kinh phí đề nghị hỗ trợ ……………………………….

Chi tiết các năm đề nghị hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm): …..

III. CAM KẾT: …………………….. (tên chủ đầu tư dự án liên kết) cam kết:

1. Tính chính xác của những thông tin trên đây

2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục và thực hiện đúng nội dung đã đăng ký theo quy định khi có quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ các bên tham gia liên kết theo nội dung đã đăng ký và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

IV. TÀI LIỆU KÈM THEO (liệt kê danh mục các tài liệu có liên quan gửi kèm): ……….. ./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu:

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT
(HOẶC CHỦ TRÌ LIÊN KẾT)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button