Tổng Hợp

Mẫu biên bản kiểm tra

Mẫu biên bản kiểm tra xác minh là mẫu biên bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập ra khi có sự kiểm tra, xác minh từ đoàn thanh tra, mẫu biên bản kiểm tra, xác minh nêu rõ nội dung kiểm tra, thành viên tham gia quá trình kiểm tra, xác minh. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

This post: Mẫu biên bản kiểm tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1

Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3

Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..1

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

2. Đại diện………………………………..5 :

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

II. Nội dung kiểm tra, xác minh

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./

………………….5
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button