Tổng Hợp

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức là mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao nhận hồ sơ công chức, viên chức, ghi chép trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ.

Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1237/QĐ-BHXH. Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin chi tiết của bên giao nhận hồ sơ và bên bàn giao hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mã số hồ sơ CCVC: …………..

……….., ngày…..tháng…..năm…..

I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:…………………………….

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao:……………..

3. Họ và tên, chức vụ của người giao…………………………

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ.

a) Tên hồ sơ giao:…………………………………………………..

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5. Ngày giao hồ sơ: …../…../…..

6. Phương thức giao hồ sơ:……………………………………

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ:…………………………

2. Họ và tên, chức vụ người nhận:…………………………..

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận

a) Tên hồ sơ nhận:………………………………………………….

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận:

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN GIAO HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngưi nhận h
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button