Tổng Hợp

Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/ 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

TÊN CƠ QUAN……….
——-

This post: Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /…….
V/v đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

……, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: ………………………………………………………..

Tên tổ chức:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư /2017/TT-BNNPTNT ngày / /2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị ………. phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

1. Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác:

2. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác:

a) Theo mục đích sử dụng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất):……..……..

b) Theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng):……..……..

3. Diện tích đất để trồng rừng thay thế:

4. Vị trí trồng rừng thay thế: thuộc khoảnh…, tiểu khu….xã….huyện….tỉnh…

5. Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):

6. Phương án trồng rừng thay thế

a) Loài cây trồng

b) Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):

c) Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):

d) Thời gian trồng:

đ) Kế hoạch trồng rừng

e) Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:

……..……..(tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……
– ……

Người đại diện của tổ chức
(ký, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button