Tổng Hợp

Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 05-TP-TGPL – Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý được ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin chi tiết của người làm đơn như tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, lý do rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

This post: Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu số 05-TP-TGPL
(Ban hành theo Thông tư 12/2018/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN RÚT YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: ……………….(1)………………

Tôi là (họ và tên): …………….. (2) hoặc (3) ……………

Ngày, tháng, năm sinh: …………….. Giới tính: …………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………

CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………

Ngày cấp ……………………… Nơi cấp ………………

Nghề nghiệp: ………..Dân tộc: …………………………

Là người được trợ giúp pháp lý

Hoặc là giám hộ của người được trợ giúp pháp lý ………….(2)……….. đang được ……….(1)………. trợ giúp pháp lý.

Đến nay, do không còn nhu cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị ……..(1)…… xem xét, quyết định.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button