Giáo dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2 cho các em luyện tập thật kỹ, thật nhuần nhuyễn để không còn bỡ ngỡ.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn thi học kì 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm ma trận, bộ đề thi học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống các môn. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương nhé:

This post: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Anh 6 – Global Success năm 2021 – 2022

A. LISTENING:

I. Listen to the conversation and tick (✓) the columns.

Linda

Nick

1. park view

2. city view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden

II. Listen to the lecture and fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it’s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a (1)………………..

Nick: My dream houses is (2)…………………….

Linda: Really? What’s it like?

Nick: It’s a (3)……………… flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)………………..

Linda: That sounds (5)……………. , too. But I think it’ll be….

III. Listen and tick T (True) of F (False)

1. Mi thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam thinks students will save money if they go to school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

IV. Listen and fill gap with ONE word / number.

Name

Mi

Nam

Class

(1) ………………

(4)……………….

Idea 1

Put a (2) ………………. bin in every classroom.

Encouraging students to use(5)……………….

Idea 2

Having (3) ………………. fairs.

Organizing (6) ……………….fairs

V. Listen to the conversation and tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can’t do many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can do everything like humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. star

B. father

C. camera

D. garden

2. A. fast

B. class

C. answer

D. apple

3. A. check

B. recycle

C. reuse

D. environment

4. A. each

B. sea

C. create

D. idea

5. A. warmth B. fourth C. tooth D. breathe

6. A. ask B. plastic C. back D. grandparent

7. A. start B. marbles C. stars D. solar

8. A. hear B. clear C. bear D. fear

9. A. hear B. clear C. bear D. fear

10. A. cave B. famous C. late D. channel

11. A. hear B. near C. fear D. pear

12. A. gather B. monthly C. father D. brother

13. A. favorite B. slight C. fine D. high

14. A. fold B. close C. cloth D. hold

15. A. tooth B. there C. bathD. both

16. A. started B. worked C. waited D. wanted

17. A. fold B. close C. cloth D. hold

18. A. needed B. liked C. washed   D. hoped

19. A. started B. worked C. waited D. decided

20.A. wanted B. liked C. washed D. stopped

21. A. rulers B. pencils C. books D. bags

22. A. thank B. that C. this D. those

23. A. above B. glove C. love D. move

24. A. has B. name C. family D. lamp

25. A. use B. pupil C. number D. music

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button