Giáo dục

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Bộ đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 Full 24 mã đề, giúp các em học sinh tham khảo để so sánh với bài thi của mình thuận tiện hơn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, môn Ngoại ngữ thi 7 môn thành phần là: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn và Tiếng Trung Quốc.

Bài thi ngoại ngữ được thi vào 14h30 chiều ngày 8/7/2022, với thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Vậy mời các em cùng theo dõi đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 trong bài viết dưới đây:

This post: Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 401

1. C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.B 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 402

1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.B 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.C 23.C 24.C 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.D 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 403

1. C 2.C 3.B 4.A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. D 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. C 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B
21. C 22. C 23. D 24. B 25. D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31. C 32. B 33. D 34. B 35. C 36. C 37. D 38. B 39. B 40. D
41. D 42. B 43. D 44. D 45. C 46.A 47.A 48. B 49. D 50. B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. B
11. D 12. C 13. C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27.B 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.A 34.B 35.A 36. B 37. C 38. A 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 405

1.A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7.A 8.B 9.D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.B 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.B 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 406

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22. A 23. D 24. A 25. B 26. B 27.B 28.B 29.A 30.C
31.B 32.C 33.A 34.D 35.B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. C
41. C 42. C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 407

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.D 10.A
11.C 12.D 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.A 30.D
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.C 38.D 39.B 40.C
41.B 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 408

1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 410

1.C 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D
41.D 42.A 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 411

1.A 2.A 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.C 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.D
31.B 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.B 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.A 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 414

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.D 20.A
21.C 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. D 35. B 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.A 23.B 24.D 25.D 26.D 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B
41.D 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 417

1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.D 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.C 30.C
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 418

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. C 28. D 29. C 30. B
31. D 32. C 33. A 34.B 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44. B 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. A

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 419

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D
41.D 42.D 43.B 44.A 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 420

1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6.A 7. A 8. D 9. A 10. B
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. C
21. D 22. D 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. C
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. C 49. B 50. C

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 421

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 422

1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.B 13.A 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.B 23.D 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.A
31.A 32.C 33.C 34.C 35.D 36.D 37.D 38.C 39.A 40.A
41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.B 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.C 39.C 40.C
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh – Mã đề 424

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.D 40.C
41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.D 48.B 49.A 50.B

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm 24 mã đề, mỗi mã 50 câu trắc nghiệm.

Đề và gợi ý đáp án Tiếng Anh tốt nghiệp THPT
Đề và gợi ý đáp án Tiếng Anh tốt nghiệp THPT - 1
Đề và gợi ý đáp án Tiếng Anh tốt nghiệp THPT - 2
Đề và gợi ý đáp án Tiếng Anh tốt nghiệp THPT - 3

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button