Giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Mời quý thầy cô cùng các bạn sinh viên cao đẳng – đại học tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính được Mầm Non Ánh Dương đăng tải sau đây.

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế tài chính giúp các bạn Có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức môn học để đạt được kết quả cao khi kết thúc học phần. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm 700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

This post: Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Câu 1. Tài khoản dùng để:

A. Ghi nhận tình hình biến động của tài sản (đúng).

B. Ghi nhận tình hình biến động tài chính.

C. Ghi nhận tình hình biến động kinh tế.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (ghi âm).

B. Nợ TK 621, Có TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152 , Có TK 154.

Câu 3. Vật liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi :

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (ghi âm) (đúng).

B. Nợ TK 621 , Có TK 152.

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152, Có TK 154.

Câu 4. Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP. Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP, SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

Câu 5. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất, kế toán ghi:

A. Nợ TK 622/ Có TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ Có TK 334.

C. Nợ TK 334/ Có TK 335.

D. Nợ TK 335 /Có TK 334.

Câu 6. Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh, ghi:

A. Nợ TK 622/Có TK 335.

B. Nợ TK 335/ Có TK 622.

C. Nợ TK 334/ Có TK 335.

D. Nợ TK 335/ Có TK 334 (đúng).

Câu 7. giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho ghi:

A. Nợ TK 152/ Có TK 627.

B. Nợ TK 152/ Có TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ Có TK 632.

D. Nợ TK152/ Có TK 811.

Câu 8. Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất:

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

Câu 9. Cuối kỳ, khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ Có TK 154.

B. Nợ TK 632/ Có TK 154.

C. Nợ TK 632/ Có TK 631.

D. câu a và c đều đúng (đúng)

Câu 10. Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:

A. Một giao dịch tạo ra doanh thu (đúng).

B. Một giao dịch không tạo ra doanh thu.

C. Một giao dịch tạo ra thu nhập khác.

D. Không câu nào đúng.

Câu 11. Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến, trong kỳ Có phát sinh doanh thu bán hàng, kế toán hạch toán vào:

A. Tài khoản 5111.

B. Tài khoản 5112 (đúng).

C. Tài khoản 5113.

D. Tài khoản 5114.

Câu 12. Tại Cty thương mại du lịch & vận tải, khi Có phát sinh doanh thu, kế toán hạch toán vào:

A. Tài khoản 5111.

B. Tài khoản 5112.

C. 5113 (đúng).

D. tất cả đều đúng.

Câu 13. Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi, kế toán đại lý ghi

A. Tài khoản 511 (đúng).

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387.

D. Tài khoản 515.

Câu 14. Tại cty cổ phần Á Châu, mua trái phiếu Có kỳ hạn 02 năm kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

A. Tài khoản 511.

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387 (đúng).

D. Tài khoản 515.

Câu 15. Các chi phí liên quan đến việc bán, thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:

A. Tài khoản 811.

B. Tài khoản 632 (đúng).

C. Tài khoản 642.

D. Tài khoản 635.

Câu 16. Vì một nguyên nhân khách quan, hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được tiếp tục thực hiện, kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào:

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

Câu 17. Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản:

A. Giảm giá vốn hàng bán.

B. Chi phí bán hàng.

C. Chi phí khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

Câu 18. Doanh nghiệp bán hàng trả chậm, lãi trả chậm được hưởng hạch toán vào:

A. Doanh thu chưa thực hiện (đúng).

B. Doanh thu hoạt động tài chính.

C. Doanh thu khác.

D. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Câu 19. Khoản hoa hồng chi cho đại lý, doanh nghiệp hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

Câu 20. Những chi phí nào sau đây không được ghi nhận là khoản giảm doanh thu?

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Giảm giá hàng bán.

Câu 21. Doanh nghiệp thu Nợ khách hàng bằng tiền mặt, tổng số Nợ phải thu là 55tr, nhưng doanh nghiệp cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán là 3%/tổng Nợ kế toán lập định khoản:

A. Nợ 111:53.35tr, Nợ 521:1.65tr/Có 131:55tr.

B. Nợ 111:53.35tr, Nợ 635:1.65tr/Có 131:55tr (đúng).

C. Nợ 111:53.35tr, Nợ 811:1.65tr/Có 131:55tr.

D. Nợ 111:53.35tr, Nợ 515:1.65tr/Có 131:55tr.

Câu 22. Nhận được tiền mặt do đại lý giao về khoản bán hàng bao gồm 3000sp, giá chưa thuế 50.000/sp. GTGT 10%.doanh nghiệp đã trừ cho đại lý hoa hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế kế toán ghi:

A. Nợ 111:160.5tr, Nợ 641: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr (đúng)

B. Nợ 111:160.5/Có 511:150tr, Có 3331:15t

C. Nợ 111:160.5tr, Nợ 635: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr

D. Nợ 111:160.5tr, Nợ 811: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr

Câu 23. Đại lý bán đúng giá, hoa hồng được hưởng hạch toán vào:

A. TK 515.

B. TK 711.

C. TK 511 (đúng).

D. TK 641.

Câu 24. Doanh nghiệp nhận gia công được ghi nhận là:

A. Toàn bộ giá trị vật tư hàng hóa gia công.

B. Toàn bộ phí gia công (đúng).

C. Là giá trị vật tư hàng hóa theo giá thị trường tại thời điểm gia công.

D. Là hàng hóa tương tự theo giá thị trường trừ giá trị SP thô nhận gia công.

Câu 25. Khoản hoàn nhập do lập chi phí dự phòng sản phẩm đối với doanh nghiệp xây lắp hạch toán vào:

A. Có TK 641.

B. Có TK 642.

C. Có TK 515.

D. Có TK 711 (đúng).

Câu 26. khi nhận hàng ký gửi căn cứ giá trị ghi trong hợp đồng:

A. Nợ TK 156/Có TK 641.

B. Nợ TK 156/Có TK 3387.

C. Nợ TK 156/Có TK 131.

D. Nợ TK 003 (đúng).

Câu 27. Phản ánh thuế Xk, TTĐB phải nộp, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 511/Có TK 3332, 3333 (đúng).

B. Nợ TK 711/Có TK 3332, 3333.

C. Nợ TK 3332, 3333/Có TK 642.

D. Nợ TK 641/Có TK 3332, 3333.

Câu 28. Nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê BĐS đầu tư cho nhiều kỳ, doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5113.

B. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 333, Nợ TK 3387/ Có TK 5117 (đúng).

C. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5112.

D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 515.

Câu 29. Nhận tiền của khách hàng về cho thuê BĐS đầu tư theo từng kỳ, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3331, 3387/Có TK 5117.

B. Nợ TK 111, 112/Có TK 5117, 3331 (đúng).

C. Nợ TK 131/Có TK 5117, 3331, Nợ TK 111/Có TK 131.

D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331 , Nợ TK 3387/Có TK 515.

Câu 30. Chi phí Có liên quan đến cho thuê BĐS đầu tư ghi nhận vào:

A. TK 632 (đúng).

B. TK 641.

C. TK 642.

D. TK 811.

Câu 31: Xuất 1000Sp gửi đại lý, giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá bán chưa thuế qui định cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.hoa hồng cho đại lý 5%/giá chưa thuế, kế toán ghi:

A. Nợ TK 632:100tr/Có TK 155:100tr, Nợ TK 111:157.5tr/Nợ TK 641: 7.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr.

B. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr Nợ 111:157.5tr/Nợ TK641: 7.5tr/Có TK 511:150tr, Có TK 3331:15tr.

C. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr (đúng).

D. Nợ 632:100tr/Có 155:100tr..

Câu 32. doanh nghiệp xuất 1000Sp giá xuất kho 500.000đ/Sp, giá bán 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp, kế toán hạch toán:

A. Nợ 222:700tr/Có 155:700tr.

B. Nợ 222:500tr/Có 155:500tr.

C. Nợ 222:450tr, Nợ 811:250tr/Có 155:700tr.

D. Nợ 222:450tr, Nợ 811:50tr/Có 155:500tr (đúng).

Câu 33. Doanh nghiệp là đại lý chi tiền mặt trả cho cty tiền bán hộ SP.sau khi trừ đi hòa hồng được hưởng, kế toán ghi:

A. Nợ 3388/Có 511, Có 111 (đúng).

B. Nợ 641/Có 511, Có 3331, Có 111.

C. Nợ 3388/Có 641, Có 111.

D. Nợ 3388/Có 111.

Câu 34. Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu, kế toán phản ánh:

A. Nợ 411/Có 155.

B. Nợ 1381/Có 155 (đúng).

C. Nợ 511/Có 155.

D. Nợ 1381/Có 632.

Câu 35. Cuối niên độ kế toán , doanh nghiệp Có số dư đầu kỳ 159:20tr.Giá trị thuần Có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc 10tr.kế toán lập bút toán liên quan đến dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

A. Nợ 632:10tr/Có 159:10tr.

B. Nợ 159:10tr/Có 632:10tr (đúng)..

C. Nợ 632: 20tr/Có 159: 20t.

D. Nợ 159: 20tr/Có 632:20tr.

Câu 36. Thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng cách cấn trừ vào khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, kế toán hạch toán:

A. Nợ 338:2.000.000/Có 711:2.000.000 (đúng).

B. Nợ 338:2.000.000/Có 511:2.000.000.

C. Nợ 144:2.000.000/Có 515:2.000.000.

D. Nợ 144:2.000.000/Có 711:2.000.000.

Câu 37. Khoản Nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được, kế toán ghi nhận:

A.TK 511.

B. TK 515.

C. TK 711 (đúng).

D. TK 642.

Câu 38. Bán TSCĐ thu bằng TGNH, giá chưa thuế 40tr, thuế GTGT 10%:

A. Nợ 112:44tr/Có 711:40tr, Có 3331:4tr (đúng).

B. Nợ 112:44tr/Có 511:40tr, Có 3331:4tr.

C. Nợ 112:44tr/Có 515:40tr, Có 3331:4tr.

D. 03 câu đều đúng.

Câu 39. Doanh nghiệp nhận khoản bồi thường từ cty bảo hiểm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa hoạn bằng TGNH, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112:100tr/Có TK 711:100tr (đúng).

B. Nợ TK 112:100tr/Có TK 511:100tr.

C. Nợ TK 112:100tr/Có TK 515:100tr.

D. 03 câu đều sai.

Câu 40. doanh nghiệp được tặng một lô đất trị giá 2 tỷ.chi phí doanh nghiệp bỏ ra để đền bù giải phóng mặt bằng lô đất này là 100tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 711:2 tỷ.

B. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 711:2.1 tỷ (đúng).

C. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 511:2 tỷ.

D. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 511:2.1 tỷ.

Câu 41. Một khoản doanh thu bán hàng chưa thu được tiền trị giá 20tr(chưa GTGT 10%) bị bỏ sót trong năm trước, nay mới phát hiện ra, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:22tr.

B. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:20tr, Có TK 3331:2tr.

C. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:22tr.

D. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:20tr, Có TK 3331:2tr (đúng).

Câu 42. Chi bồi thường do vi phạm cam kết giao hàng cho khách hàng bằng TGNH 5tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 627:5tr/Có TK 112:5tr.

B. Nợ TK 642:5tr/Có TK 112:5tr.

C. Nợ TK 811:5tr/Có TK 112:5tr (đúng).

D. Nợ TK 635:5tr/Có TK 112:5tr.

Câu 43. Thuế TNDN hiện hành tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. 3334/Có 8211 (đúng).

B. Nợ 8211/Có 3334.

C. Nợ 3334/Có 421.

D. Nợ 421/Có 3334.

Câu 44. Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận:

A. Nợ 421/Có 8212.

B. Nợ 243/Có 8212.

C. Nợ 8212/Có 243 (đúng).

D. Nợ 8212/Có 421.

Câu 45. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm nộp nhỏ hơn số phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. Nợ TK 3334/Có TK 821.

B. Nợ TK 8211/Có TK 3334 (đúng).

C. Nợ TK 3334/Có TK 421.

D. Nợ TK 421/Có TK 3334.

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button