Tổng Hợp

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ (5 mẫu)
Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi bộ là biểu mẫu được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp để bầu ra một người trong số các ứng cứ viên đã được lựa chọn xứng đáng, phù hợp với chức danh được đề ra.

Nội dung trong mẫu biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung như tổng số người tham gia bỏ phiếu, số lượng người đã tham gia bỏ phiếu, số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ nhằm thể hiện sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình biểu quyết. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số tài liệu như: phiếu bầu cử Đại hội chi bộ, giấy mời dự Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội chi bộ.

This post: Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ (5 mẫu)

Biên bản kiểm phiếu – Mẫu 1

CHI BỘ …………………

ĐẠI HỘI LẦN THỨ …

Nhiệm kỳ 20…-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày…. tháng năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20….
———

Đại hội Chi bộ ………………………………… ngày ….. tháng …. năm 20….., tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 20…… – 20…. theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XI.

Đại hội đã biểu quyết số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 20…… – 20…. là … đồng chí.

Đại hội đã thông qua Danh sách bầu cử gồm … đồng chí có tên dưới đây:

TT

Họ và tên

(xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C…)

Ghi chú

1
2

Đại hội đã cử Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1). Đ/c , Trưởng ban

2). Đ/c , Ủy viên

3). Đ/c , Ủy viên

Tổng số đảng viên chính thức được triệu tập: …… đồng chí.

Số đảng viên chính thức có mặt lúc bầu cử: …… đồng chí. Số đảng viên chính thức vắng mặt lúc bầu cử: …… đồng chí.

Số phiếu bầu phát ra: ……, số phiếu thu về ……

Số phiếu hợp lệ: ……, số phiếu không hợp lệ: …… (lý do):

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu):

TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
(so với đảng viên chính thức)
1
2
3
4
5
6

Những đồng chí sau đây trúng cử cấp ủy mới (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp, vừa đủ số lượng cấp ủy viên và có Tỷ lệ % quá bán)

TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
(so với đảng viên chính thức)
1
2
3
4
5

(Nếu phải bầu lần thứ hai, thứ ba thì cũng ghi đầy đủ các nội dung như trên).

Biên bản này được làm thành 03 bản, thông qua Đại hội vào lúc … giờ …, ngày …. tháng …. năm 20……

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 2

CHI BỘ …………………

ĐẠI HỘI LẦN THỨ …

Nhiệm kỳ 20…-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày…. tháng năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ …………………………..

Nhiệm kỳ 20… – 20….

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…, Đại hội Chi bộ ……………… đã tiến hành bầu cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ, nhiệm kỳ 20… -20…..

1. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm ……đồng chí có tên sau đây:(Họ tên xếp theo thứ tự A, B, C …)

Số TT Họ và tên
1
2

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm ………đồng chí, do đồng chí ………………làm trưởng ban, cụ thể như sau:

Số TT Họ và tên
1
2
3

3. Đảng viên dự Đại hội

a) Tổng số đảng viên được triệu tập ………đồng chí.

b) Tổng số đảng viên dự Đại hội: ………đồng chí.

c) Tổng số đảng viên bị bác tư cách dự Đại hội: ……….đồng chí.

d) Số đảng viên vắng mặt………đồng chí, trong đó:

– Số chi ủy viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội ……… đồng chí.

– Số vắng mặt khác lúc bầu cử ……… đồng chí.

e) Tổng số đảng viên dự Đại hội có mặt khi bầu cử.………đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra:………………….. – Số phiếu thu về: …………………..

– Số phiếu hợp lệ: …………………..

– Số phiếu không hợp lệ:……………….

+ Lý do……………………………………………………………………………………………

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: (Xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập)

Số TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
1
2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí ……………………………………đã trúng cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ, nhiệm kỳ 20…-20….

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc ……………..giờ ……………. ngày ……………. tháng ……………. năm 20….

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Chữ ký và họ tên)

T/M BAN KIỂM PHIẾU
(Chữ ký và họ tên trưởng ban)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 3

ĐẠI HỘI ……………..

LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 20….-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày .. tháng ….năm 20….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
GIỚI THIỆU CHỨC DANH BÍ THƯ ……………
NHIỆM KỲ 20….-20….

Tại Đại hội Đảng bộ …………………………., nhiệm kỳ 20…. – 20…., tổ chức vào………….. ngày ……./……./20….; tại ……… ………… đã tiến hành giới thiệu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 20….-20…..

* Tổ kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c……………………………………………………

2. Đ/c……………………………………………………

3. Đ/c……………………………………………………

* Kết quả:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu

+ Trong đó phiếu hợp lệ: phiếu + Phiếu không hợp lệ: phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. được / phiếu = %
2. được / phiếu = %
3. được / phiếu = %
4. được / phiếu = %
5. được / phiếu = %
6. được / phiếu = %

Biên bản được kiểm lập vào hồi …..…..h………. cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 4

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG B
————-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngàytháng … năm……..

BIÊN BẢN KIM PHIẾU

Bầu Bí thư Chi bộ/Đảng bộ …………. tại Đại hội

ngày … tháng … năm…………., nhiệm kỳ……………..

1. Đại hội Chi bộ/đảng bộ…. trong phiên họp ngày … tháng … năm…………. đã tiến hành bầu cử bí thư chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ…………………………. theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm: ….. đồng chí có tên sau đây (ghi theo thứ tự a, b, c):

3. Đại hội đã bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm: ………………………………… đồng chí

Trong đó Trưởng ban (tổ trưởng) là đồng chí: ……………………… và các thành viên là:

– Đồng chí………………………………………………………………………………………………………

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …………… đ/c

– Tổng số đảng viên dự Đại hội: ……….. đ/c

– Số đảng viên vắng mặt: ………………. đ/c

– Số đảng viên dự bị: ………………….. đ/c

– Số đảng viên chính thức: ………..… đ/c

– Tổng số đảng viên có mặt khi bầu cử: … đ/c

5. Tổng số phiếu phát ra: …………… phiếu

– Số phiếu thu về: …………………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……………………… phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: … phiếu (Lý do: ……………………………)

– Số phiếu bầu đủ số lượng: … …….Phiếu

– Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: … phiếu

– Kết quả số phiếu được bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên được đại hội triệu tập)

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1
2

6. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí sau đây đã trúng cử Bí thư Chi bộ/đảng bộ …. nhiệm kỳ ……….

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1
2

7. Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào hồi … ngày … tháng .. .năm………

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

T.M/BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ – Mẫu 5

ĐẢNG BỘ XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày …. tháng 01 năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 20…. – 20….

Hôm nay, ngày …. tháng 01 năm 20….

Chi bộ trường ……..tiến hành Đại hội và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20….- 20…..

Tổng số Đảng viên: … đồng chí (Trong đó Đảng viên chính thức: … đ/c; dự bị: … đ/c, Đảng viên MSH: … đ/c)

Đảng viên vắng mặt: ….đ/c (Trong đó Đảng viên chính thức: ………đ/c; dự bị: ……đ/c; Có lý do: …. đ/c, không có lý do: …….đ/c).

Tổng số Đảng viên chính thức có mặt lúc bỏ phiếu là: ………….đ/c.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Cấp ủy mới là: ……đồng chí.

Đại hội đã giới thiệu các đại biểu ứng cử Bí thư Chi bộ mới gồm:

1. Đồng chí: …………………………………………………………………..

2. Đồng chí: …………………………………………………………………..

* Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm: ………..đồng chí:

1. Đồng chí: ……………………………… – Tổ trưởng

2. Đồng chí: ……………………………… – Thư ký

3. Đồng chí: ……………………………… – Ủy viên

* Phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra: …………………………….phiếu.

– Số phiếu thu về: ……………………………..phiếu.

– Số phiếu hợp lệ: ……………………………..phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ: ………………………phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%

2. Đồng chí ……………………………..đạt………….phiếu = …………%

* Đồng chí trúng vào Bí thư Chi bộ mới nhiệm kỳ 20…. – 20…. là đồng chí:

……………………………………

* Biên bản được thông qua Đại hội lúc …..giờ….phút, ngày … tháng 01 năm 20…..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button