Tổng Hợp

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022
Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022 gồm 2 mẫu là biểu mẫu được cá nhân đảng viên lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm điểm lại quá trình làm việc của mình trong 6 tháng đầu năm.

Bản tự đánh giá 6 tháng đầu năm của Đảng viên cần trình bày các thông tin cơ bản như: thông tin chi tiết cá nhân đảng viên, ưu khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

This post: Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022

ĐẢNG BỘ ………………
ĐẢNG ỦY ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày… tháng… năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…
——————————–

Tên tôi là: ………………………………, ngày sinh: …/…/…..

Ngày vào Đảng: …/…/….., Ngày chính thức: …/…/…..

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác: ……

Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………, Đảng bộ: …………

I. ƯU ĐIỂM

1. Tư tưởng chính trị

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

2. Về tác phong, đạo đức lối sống.

Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu.

Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình,

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bản thân được phân công là giáo viên dạy chuyên trách nên thường xuyên nghiên cứu sách báo, tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, học tập các lớp học về chuyên môn nghiệp vụ… Qua đó bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Về ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức.

Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Pháp luật của nhà nước, các chủ trương của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý.

Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

Bản thân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ. Trong chi tiêu rất tiết kiệm, không xa hoa lảng phí, không làm ăn phi pháp, luôn làm đúng theo lời Bác dạy.

II. KHUYẾT ĐIỂM

  • Trong công tác giảng dạy, bản thân đôi lúc còn hơi nóng tính.
  • Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………………
ĐẢNG ỦY ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày… tháng… năm 20…

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ
MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
PHẤN ĐẤU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20……

– Họ và tên đảng viên: …………………………………………………………………

– Chức vụ Đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền: Giáo viên

– Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn trường

– Sinh hoạt tại chi bộ:Tiểu học …………………………………………………………..

Thực hiện hướng dẫn của chi bộ và căn cứ các nội dung đã đăng ký cam kết từ đầu năm 20…., nay tôi xin tự đánh giá mức độ thực hiện các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 20… như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà nước

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc thông qua những đăng ký trong mẫu cam kết tu dưỡng của đảng viên

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20……..(nếu có)

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ – bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

( Việc chấp hành chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III và Nghị quyết đại hội chi bộ thôn).

– Thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng”

– Nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

– Tuyên truyền cho đội ngũ công chức, viên chức và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ III, Đảng bộ xã Sông Nhạn lần thứ IV và Nghị quyết đại hội chi bộ trường.

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

7. Về thực hiện văn hóa trong Đảng

Thực hiện theo quy định số 06-QĐ/Hu, ngày 31/11/2017 của Ban thường vụ Huyện uỷ về thực hiện văn hoá trong Đảng của Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Từ những kết quả thực hiện những nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 20…., bản thân tự nhận mức độ hoàn thành cam kết (ghi rõ cụ thể tự nhận mức độ hoàn thành).

Hoàn thành xuất sắc nội dung cam kết

Trên đây là bản tự đánh giá mức độ thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân trong 6 tháng đầu năm 20…., xin báo cáo trước tập thể chi bộ để đượcc theo dõi, nhận xét, giúp đỡ./.

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ

(Cần ghi rõ mức độ chuyển biến và những vấn đề cần khắc phục)

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

Qua thảo luận, góp ý kiến tập thể chi bộ đã biểu quyết: ……../……….đ/c

Đạt mức:……………………………………………………………………………

Đạt tỉ lệ………….%

TM. CHI BỘ

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button