Tổng Hợp

Bản khai người có công với cách mạng
Bản khai người có công với cách mạng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Phần khai về người có công:

This post: Bản khai người có công với cách mạng

Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: ……………………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………….

Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến) :

Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.

2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ………………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………………………….

Trú quán: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….) đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông (bà) …………………………………………………..

Hiện cư trú tại: …………………………………….………

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.

……, ngày…. tháng… năm ….

TM. UBND

Chủ tịch

Ngày …. tháng …. năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mầm Non Ánh Dương file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button