Tổng Hợp

Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa là mẫu bản đăng ký được người đứng đầu khu dân cư lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Đây là mẫu bản đăng ký được ban hành kèm theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Mẫu đơn đăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Huyện, (Thị xã, Thành phố)………
Xã, (Phường, thị trấn)………
Thôn, (Làng, bản, tổ dân phố)………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày …. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐUA
XÂY DỰNG DANH HIỆU VĂN HÓA CỦA … (1)

Năm……

Kính gửi:…………………………………….

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày….. tháng…… năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Đơn vị đăng ký:……………………………

Đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo quy định trong năm…./.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi tên của khu dân cư: Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button