Giáo dục

Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh (Có đáp án)

Bài tập về trọng âm và phát âm là một trong những bài tập trọng tâm mà ở các bậc đều học. Việc rèn luyện dạng bài tập này thường xuyên không chỉ giúp bạn đạt điểm cao mà còn trau dồi khả năng phát âm chuẩn, giúp quá trình giao tiếp tiếng Anh trở nên tự nhiên và có ngữ điệu hơn.

Trong bài viết dưới đây Mầm Non Ánh Dương xin trân trọng giới thiệu Bài tập về trọng âm và phát âm trong tiếng Anh. Tài liệu bao gồm quy tắc đánh dấu trọng âm, bài tập thực hành có đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này giúp quý thầy, cô giáo xây dựng bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập tiếng Anh. . Bên cạnh đó các bạn xem thêm: bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần tiếng Anh, bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh, Bài tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh.

This post: Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh (Có đáp án)

Quy tắc đánh dấu trọng âm

I. Trọng âm rơi vào gốc từ:

Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable – un’comfortable em’ploy – em’ployment ‘popular – un’popular Ngoại lệ: ‘undergrowth – ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ có 2 âm tiết :

Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: ‘father/ ‘enter/ ‘mountain/ ‘children/ ‘instant/ ‘absent/ ‘accent/ ‘valley/ ‘lion/ ‘plateau …

* Ngoại lệ :

– ‘ciment/ ‘canal/ ‘decoy/ ‘desire/ ‘idea/ ‘ideal/ ‘July/ ‘machine/ ‘police/ ‘technique …

* Note :

Những động từ tận cùng bằng ent thì thường lại có trọng âm ở âm tiết thứ 2.

– ac’cent/ con’sent/ fre’quent/ pre’sent …

* Ngoại lệ :

– Những từ có 2 âm tiết tận cùng bằng ent sau đây được nhấn giọng ở âm tiết thứ 2, dù đó là danh từ, đọng từ hay tính từ.

– e’vent (n)/ la’ment (n/ v)/ des’cent (n/ v)/ des’cend (n)/ con’sent (n/ v)/ con’tent (v) …

Những động từ sau đây tận cùng bằng er nhưng lại được nhấn mạnh ở âm tiết sau.

-con’fer/ pre’fer/ re’fer …

2. Từ có 3 âm tiết :

Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau có tận cùng là: ary, ature, erty, ory.

Ex: ‘animal/ ‘victory/ ‘property/ ‘catapult/ ‘chemistry/ ‘mineral/ ‘architect …

*Ngoại lệ : ci’cada/ ho’rizon/ pa’goda/ Sep’tember/ Oc’tober/ No’vember/ De’cember/ ac’complish/ e’xamine/ i’magine …

3. Từ có 4 âm tiết :

Ex: ‘atmosphere/ ‘generator/ ‘sanctuary/ ‘sanguiary/ ‘temporary …

* Ngoại lệ :

cur’riculum/ memo’randum/ ulti’matum/ an’thusiast/ e’phemeral …

III. Trọng âm trước những vần sau đây.

– ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …

Ex: at’tendance/ at’tendant/ inde’pendence/ inde’pendent/ ‘consience/ ef’ficent/ lib’rarian/ po’litican/ fa’miliar/ in’terior/ po’etic/ po’etical/ ‘special/ ‘spatial/ me’morial/ in’dustrial/ arti’ficially/ e’ssentially/ simul’taneous/ spon’taneous/ com’pendious/ vic’torious/ ‘famous/ tre’mendous/’unity/ fami’liarity/ ‘memory/ ‘factory/ ‘injury/ ‘mercury/ ‘regular/ par’ticular/ sug’gestive/ ins’tintive/ com’petitive/ ‘sensitive/ sus’picion/ dis’cussion/ ‘nation/ in’vasion/ p’recious/ in’fectious/ ‘anxious/ diag’nosis …

* Ngoại lệ :

‘Catholic/ ‘politics/ ‘politic/ ‘lunatic/ a’rithmetic …

1. Danh từ chỉ các môn học đánh trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: e’conomics (kinh tế học)/ ge’ography (địa lý)/ ge’ology (địa chất học)/ bi’ology …

2. Danh từ tận cùng bằng ate, ite, ude, ute trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: ‘consulate (lãnh sự quán)/ ‘appetite (cảm giác ngon miệng)/ ‘solitude (cảnh cô dơn)/ ‘institute (viện, cơ sở) …

3. Tính từ tận cùng bằng ary, ative, ate, ite trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: i’maginary ( tưởng tượng )/ i’mitative (hay bắt chước)/ ‘temparate (ôn hoà)/ ‘erudite (học rộng)/ ‘opposite (đối diện) …

4. Động từ tận cùng bằng ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối hai vần, nhưng nếu chỉ có hai âm tiết thì trọng âm ở âm tiết cuối.

Ex: ‘consolidate/ ‘decorate/ cre’ate/ con’clude/ ‘persecute/ ‘simplify/ ‘multiply/ ap’ply/ ‘criticise/ ‘compromise.

* Ngoại lệ :

-a’ttribute/ con’tribute/ dis’tribute/ in’filtrate/ de’hydrate/ ‘migrate

5. Động từ có hai âm tiết : một số đánh trọng âm ở âm tiết đầu, đa số trọng âm ở âm tiết cuối.

Động từ có hai âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu khi âm tiết cuối có đặc tính tiếp vĩ ngữ và tận cùng bằng er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: ‘enter/ ‘govern (cai trị)/ ‘open/ ‘deepen/ ‘kindle ( bắt lửa, kích động)/ ‘finish/ ‘study/ ‘follow/ ‘narrow …

* Ngoại lệ: al’low

Đa số động từ có hai âm tiết thì trọng âm ở âm tiết sau, vì âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thông thường : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. en, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …

Ex: ab’stain/ add’ress/ ac’cept/ af’fect/ al’lay/ an’nul/ ap’ply/ ar’rive/ as’suage/ at’tach/ bi’sect/ com’bine/ co-‘work/ co’llect/ con’clude/ de’pend/ dis’close/ ex’clude/ ef’face/ into/ en’large/ im’mix/ mis’take/ ob’serve/ oc’cur/ of’fend/ op’pose/ per’form/ pro’pose/ sub’mit/ suc’ceed/ suf’fuse/ sug’gest/ sup’plant/ sus’tain/ sur’prise/ trans’fer/ un’lock/ out’do …

6. Những tiếp vĩ ngữ không có trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ ở phần 7 cũng thưòng ghép với danh từ và tính từ. Ngoài ra, các tiếp vĩ ngữ sau đây không làm đổi trọng âm. Từ gốc nhấn âm tiết nào, từ chuyển hoá vẫn đánh trọng âm ở âm tiết đó.

7. Trọng âm rơi vào trước những từ tận cùng bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, những từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng rơi vào trước nó.

Trường hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với những từ tận cùng bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những động từ có hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Những từ được tạo thành bởi hai gốc từ, trọng âm thường rơi vào gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick…

12. Tính từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 1, nhưng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hay trạng từ (Adjective or adverb) hoặc kết thúc bằng đuôi – ED thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ 2 . Tương tự động từ ghép và trạng từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2 :

Example :

‘home – sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west …

13. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ….

14. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Các từ tận cùng bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient Ngoại trừ : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ 1. Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)…

18. Các từ chỉ số luợng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen . nguợc lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi – y :

Thir’teen four’teen………… // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty …..

IV. Từ có 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise/ [‘kɔmprəmaiz]

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..

2. Danh từ: Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “əu”

Và Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên ® thì nhấn âm tiết thứ 2

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

– Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 1 phụ âm ® thì nhấn âm tiết thứ 1:

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

– Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên ® thì nhấn âm tiết 1

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ

V. Những vần có trọng âm cố định

Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm :

– ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm và phát âm

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

Exercise 1

1. A. rough B. sum C. utter D. union
2. A. noon B. tool C. blood D. spoon
3. A. chemist B. chicken C. church D. century
4. A. thought B. tough C. taught D. bought
5. A. pleasure B. heat C. meat D. feed
6. A. chalk B. champagne C. machine D. ship
7. A. knit B. hide C. tide D. fly
8. A. put B. could C. push D. moon
9. A. how B. town C. power D. slow
10. A. talked B. naked C. asked D. liked

Exercise 2

1. A. hear B. clear C. bear D. ear
2. A. heat B. great C. beat D. break
3. A. blood B. pool C. food D. tool
4. A. university B. unique C. unit D. undo
5. A. mouse B. could C. would D. put
6. A. faithful B. failure C. fairly D. fainted
7. A. course B. court C. pour D. courage
8. A. worked B. stopped C. forced D. wanted
9. A. new B. sew C. few D. nephew
10. A. sun B. sure C. success D. sort

Exercise 3

1. A. month B. much C. come D. home
2. A. wood B. food C. look D. foot
3. A. post B. though C. how D. clothes
4. A. beard B. bird C. learn D. turn
5. A. false B. laugh C. glass D. after
6. A. camp B. lamp C. cupboard D. apart
7. A. genetics B. generate C. kennel D. gentle
8. A. cleanse B. please C. treat D. retreat
9. A. mechanic B. machinery C. chemist D. cholera
10. A. thank B. band C. complain D. insert

Exercise 4

1. A. grammar B. damage C. mammal D. drama
2. A. both B. tenth C. myth D. with
3. A. gate B. gem C. gaze D. gaudy
4. A. thus B. thumb C. sympathy D. then
5. A. lays B. says C. stays D. plays
6. A. scholarship B. chaos C. cherish D. chorus
7. A. sign B. minor C. rival D. trivial
8. A. message B. privilege C. college D. collage
9. A. beard B. rehearse C. hearsay D.endearment
10. A. dynamic B. typical C. cynicism D. hypocrite

Exercise 5

1. A. candy B.sandy C. many D. handy
2. A. earning B. learning C. searching D. clearing
3. A. waited B. mended C. naked D. faced
4. A. given B. risen C. ridden D. whiten
5. A. cough B. tough C. rough D. enough
6. A. accident B. jazz C. stamps D. watch
7. A. this B. thick C. maths D. thin
8. A. gas B. gain C. germ D. goods
9. A. bought B. nought C. plough D. thought
10. A. spear B. gear C. fear D. pear

Exercise 6

1. A. pudding B. put C. pull D. puncture
2. A. absent B. recent C. decent D. present
3. A. promise B. devise C. surprise D. realise
4. A. liable B. livid C. revival D. final
5. A. houses B. faces C. horses D. places
6. A. bush B. brush C. bus D. cup
7. A. boat B. broad C. coast D. alone
8. A. large B. vegetable C. angry D. gem
9. A. more B. north C. lost D. water
10. A. distribute B. tribe C. triangle D. trial

Exercise 7

1. A. food B. look C. took D. good
2. A. luggage B. fragile C. general D. bargain
3. A. nourish B. flourish C. courageous D. southern
4. A. naked B. sacred C. needed D. walked
5. A. walk B. wash C. on D. not
6. A. eight B. freight C. height D. weight
7. A. curriculum B. coincide C. currency D. conception
8. A. divisible B. design C. disease D. excursion
9. A. rather B. sacrifice C. hard D. father
10. A. hair B. stairs C. heir D. aisle

Exercise 8

1. A. evening B. key C. envelope D. secret
2. A. light B. fine C. knife D. principle
3. A. farm B. card C. bare D. marvelous
4. A. both B. bottle C. Scotland D. cotton
5. A. park B. farm C. warm D. marmalade
6. A. nature B. pure C. picture D. culture
7. A. faithful B. failure C. fairly D. painted
8. A. country B. cover C. economical D. ceiling
9. A. new B. sew C. few D. nephew
10. A. with B. library C. willing D. if

Exercise 9

1. A. this B. there C. breathe D. breath
2. A. ask B. angry C. manager D. damage
3. A. notebook B. hoping C. cock D. potato
4. A. engineer B. verb C. deer D. merely
5. A. dam B. planning C. plane D. candle
6. A. theory B. therefore C. neither D. weather
7. A. shoot B. mood C. poor D. smooth
8. A. seat B. heavy C. reason D. neat
9. A. kissed B. helped C. forced D. wanted
10. A. barn B. can’t C. aunt D. tame

Exercise 10

1. A. purity B. burning C. cure D. durable
2. A. see B seen C. sportsman D. sure
3. A. pull B. sugar C. plural D. study
4. A. course B. court C. courage D. cough
5. A. bark B. share C. dare D. bare
6. A. cotton B. bottle C. cold D. common
7. A. dear B. hear C. bear D. clear
8. A. bury B. curtain C. burn D. turn
9. A. folk B. work C. pork D. corn
10. A. shout B. sugar C. share D. surgery

Exercise 11

1. A. pool B. moon C. food D. foot
2. A. naked B. beloved C. helped D. wicked
3. A. fatal B. favour C. fathom D. famous
4. A. tomb B. comb C. dome D. home
5. A. myth B. with C. both D. tenth
6. A. south B. truth C. smooth D. both
7. A. ticked B. checked C. booked D. naked
8. A. chorus B. cherish C. chaos D. scholar
9. A. chain B. entertain C. bargain D. complain
10. A. food B. blood C. soon D. moon
Exercise 12
1. A. about B. amount C. should D. ground
2. A. saddle B. case C. chase D. basement
3. A. drummer B. future C. number D. umbrella
4. A. flame B. fame C. came D. manner
5. A. darkness B. warmth C. market D. remark
6. A. hunt B. pullover C. under D. funny
7. A. book B. floor C. hook D. cooker
8. A. figure B. bright C. fight D. sight
9. A. over B. rose C. cover D. chosen
10. A. baggage B. village C. manage D. stage
Exercise 13
1. A. butter B. put C. sugar D. push
2. A. few B. new C. threw D. knew
3. A. pretty B. get C. send D. well
4. A. grew B. threw C. knew D. flew
5. A. close B. chose C. lose D. rose
6. A. beard B. fur C. search D. prefer
7. A. are B. fair C. there D. wear
8. A. reliable B. living C. revival D. final
9. A. hasty B. nasty C. tasty D. wastage
10. A. bead B. read C. dead D. recede
Exercise 14
1. A. nature B. change C. gravity D. basis
2. A. discipline B. vision C. cylinder D. muscle
3. A. office B. promise C. service D. expertise
4. A. suitable B. biscuit C. guilty D. building
5. A. patient B. crescent C. ancient D. machine
6. A. physical B. mythology C. rhythmic D. psychology
7. A. bury B. friendly C. pretty D. pleasant
8. A. chorus B. cherish C. chaos D. scholarship
9. A. creature B. decent C. league D. menace
10. A. danger B. angel C. anger D. magic
Exercise 15
1. A. pleasure B. sound C. same D. best
2. A. foot B. pool C. moon D. food
3. A. birth B. their C. myth D. fifth
4. A. trays B. says C. bays D. days
5. A. companion B. company C. comparison D. compartment
6. A. naked B. wicked C. beloved D. confused
7. A. plumber B. doubt C. debt D. herbage
8. A. clothes B. gone C. drove D. ghost
9. A. hear B. clear C. swear D. ear
10. A. heat B. great C. beat D. beak

Exercise 16

1. A. book B. put C. brook D. booth
2. A. orchestra B. chasm C. chemical D. orchard
3. A. prescription B. preliminary C. presumption D. preparation
4. A. nourish B. flourish C. tournament D. courage
5. A. pudding B. puncture C. put D. cushion
6. A. breathe B. teeth C. though D. there
7. A. describe B. excite C. timber D. dive
8. A. slaughter B. draught C. naughty D. plaudit
9. A. devotion B. congestion C. suggestion D. question
10. A. copper B. copy C. dolphin D. colonel

Exercise 17

1. A. bought B. daughter C. cough D. sight
2. A. sure B. soup C. sugar D. machine
3. A. but B. bury C. nut D. young
4. A. measure B. decision C. permission D. pleasure
5. A. lose B. chose C. close D. dose
6. A. position B. oasis C. desert D. resort
7. A. stone B. zone C. phone D. none
8. A. give B. five C. hive D. dive
9. A. switch B. stomach C. match D. catch
10. A. study B. ready C. puppy D. occupy

Exercise 18

1. A. reliable B. liquid C. revival D. final
2. A. houses B. faces C. horses D. places
3. A. pudding B. put C. pull D. puncture
4. A. sovereign B. fountain C. determine D. routine
5. A. beard B. word C. heard D. third
6. A. ghost B. hostage C. lost D. frosty
7. A. chorus B. cherish C. chaos D. scholar
8. A. measure B. pleasure C. treasure D. ensure
9. A. mouse B. could C. would D. put
10. A. three B. thanks C. think D. farther

Exercise 19

1. A. university B. unique C. unit D. undo
2. A. divisible B. design C. disease D. decision
3. A. superstructure B. apartheid C. virtually D. statute
4. A. wealth B. cloth C. with D. marathon
5. A. puzzle B. security C. skull D. productive
6. A. apprentice B. appreciation C. botanist D. diagram
7. A. emblem B. electrification C. exact D. entire
8. A. curriculum B. coincide C. currency D. conception
9. A. locate B. patriotic C. orator D. poverty
10. A. genuine B. geneticist C. guarantee D. generate
Exercise 20
1. A. lively B. kite C. driven D. bite
2. A. sale B. band C. sand D. tan
3. A. started B. looked C. decided D. coincided
4. A. blow B. show C. hole D. cow
5. A. sung B. supper C. supply D. nun
6. A. mule B. mug C. mud D. multiply
7. A. cats B. tapes C. lives D. cooks
8. A. ground B. should C. about D. amount
9. A. weather B. bread C. ahead D. mean
10. A. author B. other C. there D. breathe
Exercise 21
1. A. enough B. rough C. laugh D. though
2. A. stage B. village C. manage D. package
3. A. license B. combine C. seaside D. police
4. A. some B. done C. once D. home
5. A. not B. nobody C. wrote D. spoken
6. A. before B. born C. work D. boring
7. A. bee B. beer C. seem D. flee
8. A. peach B. teach C. measure D. meat
9. A. sound B. touch C. down D. account
10. A. design B. preserve C. basic D. physical
Exercise 22
1. A. path B. tooth C. theme D. Thames
2. A. sound B. amount C. country D. noun
3. A. climbing B. basket C. subway D. club
4. A. problem B. popular C. convenient D. rod
5. A. rose B. house C. mouse D. practice
6. A. agreed B. missed C. liked D. watched
7. A. rear B. dear C. bear D. fear
8. A. guide B. driven C. twice D. shine
9. A. hear B. clear C. pear D. fear
10. A. punctual B. rubbish C. thunder D. furious

Exercise 23

1.

A. ache

B. chaos

C. charity

D. archaeology

2.

A. chair

B. cheap

C. chorus

D. child

3.

A. cash

B. fact

C. wash

D. stamp

4.

A. latitude

B. saturate

C. fathom

D. famous

5.

A. nourish

B. flourish

C. southern

D. courageous

6.

A. measure

B. please

C. bees

D. roses

7.

A. high

B. horn

C. home

D. hour

8.

A. dose

B. house

C. mouse

D. practise

9.

A. close

B. both

C. dozen

D. so

10.

A. dubbing

B. robot

C. climbing

D. sober

Exercise 24

1.

A. feather

B. leather

C. feature

D. measure

2.

A. practising

B. amusing

C. advertising

D. arising

3.

A. geology

B. psychology

C. classify

D. photography

4.

A. walks

B. begins

C. helps

D. cuts

5.

A. idiom

B. ideal

C. item

D. identical

6.

A. blow

B. show

C. hole

D. cow

7.

A. sung

B. supper

C. supply

D. nun

8.

A. mule

B. mug

C. mud

D. multiply

9.

A. cats

B. tapes

C. lives

D. cooks

10.

A. ground

B. should

C. about

D. amount

Exercise 25

1.

A. wild

B. driven

C. alive

D. sign

2.

A. sword

B. word

C. bird

D. heard

3.

A. penalty

B. scenic

C. epidemic

D. level

4.

A. practiced

B. raised

C. rained

D. followed

5.

A. head

B. heat

C. seat

D. need

6.

A. food

B. look

C. took

D. good

7.

A. sure

B. sight

C. sing

D. same

8.

A. nourish

B. flourish

C. courageous

D. southern

9.

A. naked

B. sacred

C. needed

D. walked

10.

A. chooses

B. houses

C. rises

D. horses

Exercise 26

1.

A. hour

B. honest

C. heir

D. hospital

2.

A. dealt

B. dreamt

C. heal

D. jealous

3.

A. slogan

B. motor

C. total

D. proper

4.

A. sugar

B. cassette

C. fashion

D. passion

5.

A. allow

B. doubt

C. bought

D. scout

6.

A. laugh

B. plough

C. enough

D. cough

7.

A. thank

B. thanks

C. thin

D. father

8.

A. Valentine

B. imagine

C. discipline

D. magazine

9.

A. here

B. mere

C. there

D. herein

10.

A. corn

B. cup

C. can

D. cede

Exercise 27

1.

A. disease

B. display

C. increase

D. discount

2.

A. examine

B. famine

C. determine

D. miner

3.

A. descend

B. decent

C. delicious

D. percentage

4.

A. knowledge

B. flower

C. shower

D. coward

5.

A. thrill

B. third

C. enthusiasm

D. thus

6.

A. practice

B. device

C. service

D. office

7.

A. complete

B. command

C. common

D. community

8.

A. release

B. pleasure

C. leaver

D. creamy

9.

A. explanation

B. main

C. faint

D. paint

10.

A. power

B. tower

C. flow

D. flour

Exercise 28

1.

A. most

B. cost

C. coast

D. host

2.

A. hear

B. near

C. beer

D. bear

3.

A. south

B. brown

C. soup

D. house

4.

A. mechanic

B. chemistry

C. charge

D. campus

5.

A. tilt

B. tight

C. shine

D. guide

6.

A. bus

B. bury

C. up

D. nut

7.

A. head

B. heat

C. seat

D. need

8.

A. five

B. physics

C. effort

D. pen

9.

A. measure

B. please

C. his

D. disease

10.

A. chin

B. chaos

C. child

D. charge

Exercise 29

1.

A. watch

B. want

C. bank

D. what

2.

A. low

B. bow

C. know

D. slow

3.

A. issue

B. passion

C. tissue

D. vessel

4.

A. hasty

B. nasty

C. tasty

D. wastage

5.

A. dew

B. knew

C. sew

D. few

6.

A. home

B. tomb

C. comb

D. dome

7.

A. says

B. bays

C. days

D. rays

8.

A. none

B. tomb

C. tongue

D. onion

9.

A. companion

B. comparison

C. company

D. compartment

10.

A. loose

B. lose

C. cease

D. dose

Exercise 30

1.

A. danger

B. eager

C. dagger

D. lager

2.

A. comb

B. plumb

C. climb

D. disturb

3.

A. dead

B. bead

C. thread

D. bread

4.

A. garlic

B. garden

C. garage

D. garbage

5.

A. host

B. cost

C. post

D. most

6.

A. seize

B. neigh

C. beige

D. reign

7.

A. honour

B. honest

C. honey

D. heir

8.

A. germ

B. gesture

C. gene

D. gear

9.

A. shortage

B. collage

C carriage

D. manage

10.

A. soul

B. mould

C. foul

D. shoulder

Exercise 31

1.

A. afterwards

B. advise

C. agree

D. allow

2.

A. gear

B. beard

C. pear

D. dear

3.

A. find

B. bite

C. since

D. drive

4.

A. took

B. book

C. shoe

D. would

5.

A. breath

B. breathe

C. thank

D. threat

6.

A. turn

B. burn

C. curtain

D. bury

7.

A. massage

B. carriage

C. voyage

D. dosage

8.

A. chemist

B. champagne

C. chaos

D. chiropodist

9.

A. chair

B. cheap

C. chorus

D. child

10.

A. though

B. comb

C. only

D. gone

Exercise 32

1.

A. comfort

B. hobby

C. knowledge

D. popular

2.

A. about

B. bough

C. cough

D. shout

3.

A. hood

B. hook

C. stood

D. tool

4.

A. done

B. gone

C. mum

D. won

5.

A. coup

B. group

C. soup

D. tough

6.

A. filled

B. landed

C. suited

D. wicked

7.

A. cloth

B. clothe

C. with

D. without

8.

A. cease

B. chase

C. increase

D. raise

9.

A. beds

B. doors

C. students

D. plays

10.

A. gypsy

B. huge

C. piggy

D. strange

Exercise 33

1.

A. sergeant

B. servant

C. service

D. servile

2.

A. fond

B. off

C. follow

D. honey

3.

A. myth

B. with

C. both

D. tenth

4.

A. eight

B. weight

C. heighten

D. freight

5.

A. wool

B. wood

C. full

D. truth

6.

A. lever

B. level

C. lesson

D. length

7.

A. please

B. measure

C. bees

D. roses

8.

A. corner

B. drawing

C. autumn

D. operate

9.

A. butcher

B. good

C. flood

D. foot

10.

A. beard

B. near

C. beer

D. bear

Exercise 34

1.

A. half

B. all

C. bath

D. start

2.

A. there

B. appear

C. wear

D. prepare

3.

A. fan

B. bad

C. catch

D. wash

4.

A. prefer

B. better

C. worker

D. teacher

5.

A. month

B. boss

C. shop

D. got

6.

A. wine

B. kite

C. live

D. fine

7.

A. chancellor

B. character

C. challenger

D. chapter

8.

A. cell

B. centre

C. city

D. cube

9.

A. poor

B. moor

C. door

D. boor

10.

A. though

B. enough

C. cough

D. rough

Exercise 35

1.

A. balloon

B. blood

C. blue

D. zoo

2.

A. complete

B. engine

C. heavy

D. many

3.

A. clown

B. cow

C. plough

D. tough

4.

A. breathe

B. breath

C. myth

D. thigh

5.

A. houses

B. measure

C. please

D. reason

6.

A. bear

B. hear

C. pear

D. share

7.

A. comb

B. come

C. dome

D. home

8.

A. boot

B. food

C. shoot

D. soot

9.

A. cheese

B. choice

C. chord

D. chunk

10.

A. caused

B. increased

C. practised

D. promised

………………….

Đáp án bài tập trọng âm và phát âm

EX 1

1d

2c

3a

4b

5a

6a

7a

8d

9d

10b

EX 2

1c

2b

3a

4d

5a

6c

7d

8d

9b

10b

EX 3

1d

2b

3c

4a

5a

6c

7a

8a

9b

10a

EX 4

1d

2d

3b

4d

5b

6c

7d

8d

9b

10a

EX 5

1c

2d

3d

4d

5a

6d

7a

8c

9c

10d

EX 6

1d

2d

3a

4b

5a

6a

7b

8c

9c

10a

EX 7

1a

2d

3c

4d

5a

6c

7d

8d

9b

10d

………………..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button