Tổng Hợp

Tờ khai đăng ký giám hộ

Tờ khai đăng ký giám hộ là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan đăng ký giám hộ để khai đăng ký về việc giám hộ cho trẻ. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người đăng ký giám hộ, người được giám hộ, lý do đăng ký giám hộ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

This post: Tờ khai đăng ký giám hộ

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi:……………………………………………………………………. (1)

Họ và tên người khai: …………………………………………………..Giới tính……………………….

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………………….(2)

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………………………………………………………….(3)

Đề nghị(1)……………………………………………. đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ và tên: …………………………………………………………………… Giới tính………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………….Quốc tịch:……………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………………(2)

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:…………………………………………………………………………. (3).

Người được giám hộ:

Họ và tên: …………………………………………………………………….. Giới tính……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………..(4)

Dân tộc: ………………………………………………………………….Quốc tịch:…………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………………..(2)

Lý do đăng ký giám hộ:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:………………. , ngày ………..tháng………….. năm…………….

Người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………

Người khai(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button