Tổng Hợp

Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 5-KT quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là biểu mẫu do bí thư, phó bí thư lập ra nhằm công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam. Vậy sau đây là mẫu 5-KT: Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

ĐẢNG BỘ ……………………..
HUYỆN ỦY ……………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số….-QĐ/HU

…, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

– Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Xét đề nghị của Đảng ủy ……………………….. và Ban Tổ chức Huyện ủy;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận …………………………………………….. đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm ……………………….

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ……………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2;
– Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button