Tổng Hợp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ là mẫu văn bản có xác nhận của bên giao và bên nhận giải quyết hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Phiếu này có sự lồng ghép như phiếu giao nhận hàng, hợp đồng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP do Văn phòng chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Chữ ký số của Tổ chức (nếu là biểu mẫu điện tử)

Mu số 05

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……/TTPVHCC (BPTNTKQ)

…………, ngày …… tháng …… năm ……

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Mã số hồ sơ: …………………………………………

Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ: ……………

Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ: ………………

TÊN CƠ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT H SƠ (Trước hạn/đúng hạn/quá hạn) GHI CHÚ
1. Giao: …giờ.. .phút, ngày … tháng … năm….
Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Người giao Người nhận
2. Nhận: …..
1. Giao: ……… …giờ…phút, ngày… tháng… năm….
2. Nhận: ……… Người giao Người nhận
1. Giao: ………….. …giờ…phút, ngày … tháng … năm….
2. Nhân: …………. Người giao Người nhận
…… …….
…… …….
…… …….
1. Giao: …………… …giờ…phút, ngày … tháng… năm….
2. Nhận: Người giao Người nhận
Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ghi chú:

– Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính;

– Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.

– Trường hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa vận hành, người giao và người nhận phải ký và ghi rõ họ tên. Khi Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã vận hành, việc lưu vết được thực hiện tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button