Tổng Hợp

Mẫu thông báo hợp đồng gia công

Mẫu thông báo hợp đồng gia công là mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công mà người nhận gia công thực hiện một quá trình hoặc cả quá trình sản xuất ra sản phẩm và nhận lại tiền công. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung trong mẫu thông báo cần trình bày rõ thông tin của bên nhận gia công và bên đặt gia công, nội dung của hợp đồng gia công. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu thông báo hợp đồng gia công

Mẫu thông báo hợp đồng gia công

TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
Số……/………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công

Kính gửi: Chi cục Hải quan …….thuộc Cục Hải quan………..

1. Tên bên nhận gia công:………………….

Mã số:……………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………..

Nước:…………………………………………….

2. Tên bên đặt gia công:………………….

Mã số:……………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..

Nước:…………………………………………….

3. Số đăng ký hợp đồng: ………..; Số hợp đồng: ………; ngày ký hợp đồng: ……………..;ngày hết hạn hợp đồng …………….; ngày gia hạn hợp đồng:……………….. ;

Số phụ lục của hợp đồng: ……..; ngày ký phụ lục:……..

4. Nguyên liệu, vật tư do bên đặt gia công cung cấp: (ghi tên các nguyên liệu, vật tư theo thỏa thuận của hợp đồng gia công) ;

5. Nguyên liệu, vật tư tự cung ứng theo thỏa thuận của hợp đồng gia công: ……………;

6. Máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công: (ghi tên, số lượng máy móc, thiết bị sẽ nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công) ;

7. Sản phẩm gia công: (ghi tên, tổng số lượng các sản phẩm gia công; đơn giá gia công);

8. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa:…………………. ;

Công ty cam kết các thông tin trên đúng với các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã thông báo./.

……., ngày…. tháng…. năm …..
ĐI DIN THEO PHÁP LUT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button