Tổng Hợp

Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục

Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục là mẫu quyết định được lập ra nhằm phân công trực tiếp người quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 37/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…(1)…
——-

This post: Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./QĐ-UBND

…(2)…, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…(1)…

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự;

Căn cứ Quyết định số ……ngày ……/….. /20… của ………v/v miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp……………………;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông/bà:….(3) ……………CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………… cấp ngày …../…./…….. tại ……………….

Nơi cư trú: ……………………………………………..(4) ……………………………………………..

trực tiếp thực hiện việc giám sát, giáo dục đối với người được GSGD tên là ………….(5)…, Giới tính:………………., Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Nơi sinh:…………………………, Dân tộc:……………., Quốc tịch: ………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………..(4) ……………………………………………..

Thời hạn giám sát, giáo dục tính từ ngày ………tháng…….. năm ……..đến hết ngày…… tháng……. năm …………

Điều 2. Ông/bà ……………(3) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ giám sát, giáo dục theo quy định tại Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự;

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giám sát, giáo dục được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông/bà …………………………..(3)…………………., các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– (Các tổ chức, cá nhân có liên quan);
– Lưu hồ sơ.

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button