Tổng Hợp

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị, bộ phận hành chính công lập ra nhằm xác nhận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chữ ký số của Tổ chức (nếu là biểu mẫu điện tử)

Mu số 01

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…../TTPVHCC (BPTNTKQ)

……., ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ:……

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ……

Tiếp nhận hồ sơ của: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………….

Số điện thoại: ……………………….Email: ……

Nội dung yêu cầu giải quyết: ……………………

Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1……………………………………………………

2…………………………………………………

3…………………………………………………

4…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Số lượng hồ sơ:…………….(bộ)

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ……………ngày

Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ…. phút, ngày … tháng …năm….

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ…, phút, ngày … .tháng….năm….

Đăng ký nhận kết quả tại: ……………………

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:……………Số thứ tự….

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký scủa Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu mẫu điện tử)

Ghi chú:

– Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa;

– Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button