Tổng Hợp

Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội

Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Nội dung trong mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, tên cơ sở bảo trợ xã hội muốn đề nghị được nuôi dưỡng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………

Tên tôi là: …………….. Sinh ngày……tháng……năm ….

Hiện đang cư trú tại ……………………………

……………………………………………………..

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận…………………. vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./.

…..Ngày……. tháng ……. năm 20…

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button