Tổng Hợp

Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất

Mẫu 14/KT-CSSX/GSQL – Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất là mẫu biên bản được cơ quan hải quan lập ra nhằm kiểm tra xác minh cơ sở sản xuất của đơn vị, công ty. Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ các thông tin của bên đại diện cơ quan hải quan, người làm chứng, đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất

Cục Hải quan…….
Chi cục Hải quan………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../BB-KTCSSX

…ngày …tháng ….năm………

BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT

Căn cứ quy định tại Điều…Thông tư số …/20../TT-BTC ngày …/…/20.. của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan;

Hôm nay, hồi ….giờ ….ngày ….tháng ….năm ….tại ……., Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cơ quan Hải quan:

1. Ông(bà):………Chức vụ:……. Đơn vị………….

2. Ông(bà):………Chức vụ:…… Đơn vị………….

II. Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:

1. Ông(bà):………Chức vụ:…… Đơn vị………….

2. Ông(bà):………Chức vụ:…… Đơn vị………….

III. Đại diện theo pháp luật của thương nhân nhận gia công lại (nếu có):

1. Ông(bà):………Chức vụ:…… Đơn vị………….

2. Ông(bà):………Chức vụ:……Đơn vị……………

IV. Người làm chứng (nếu có):

1. Ông(bà): ………..Năm sinh …….Quốc tịch…….

Địa chỉ:…………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …..Ngày cấp ………..Nơi cấp………….

Xác nhận kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty…………… như sau:

Địa chỉ:………………………………………………………..

2. Ông(bà): …..Năm sinh……… Quốc tịch………….

Địa chỉ:………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………Ngày cấp ……Nơi cấp……..

Xác nhận kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty………….. như sau:

Địa chỉ:…………………………………………………….

1. Về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất:………………

2. Về ngành nghề:……………………………………..

3. Về máy móc, thiết bị:………………………………..

4. Về nhân lực…………………………………………..

5. Về việc lưu giữ và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu………

6. Về quy mô sản xuất, gia công:…………………

Biên bản kết thúc vào hồi ………giờ……. ngày….. tháng….. năm

Biên bản được lập thành ….bản; mỗi bản gồm …….tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho…01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

7. Ý kiến bổ sung khác (nếu có).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA T CHỨC, CÁ NHÂN
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN
(ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button