Tổng Hợp

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hội nghị liên tịch giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp. Nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải bài viết dưới đây.

This post: Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
………, ngày…...tháng…...năm…...

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm………

– Địa điểm: tại………………………………………………………………………

II. Thành phần

– Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

– Số lượng được triệu tập:…………………………………………..

– Có mặt: ……/….Vắng mặt: ..…/…. (lý do):……………………

– Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………….

– Thư ký Hội nghị: đ/c ……………………chức danh………….

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Quy hoạch cán bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm:

Kết quả:

– Số phiếu phát ra:……………phiếu

– Số phiếu thu về:…………….phiếu

– Số phiếu hợp lệ:…………….phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:………..phiếu

– Số phiếu đồng ý giới thiệu: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

– Số phiếu không đồng ý giới thiệu:……phiếu/……. phiếu (…..%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. .

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button