Tổng Hợp

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Mẫu báo cáo được ban hành kèm theo Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

This post: Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…(1)… , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Tại kỳ họp thứ … Hội đồng nhân dân …(2)… khóa… nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân

– Tôi là: …….(3)…………………………

– Chức vụ: ………….(4)…………………

– Đơn vị công tác: ………………………

Căn cứ vào Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (nội dung báo cáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu).

……………………………………………

2. Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

……………………………………………

3. Giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu (nếu có)

……………………………………………

4. Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến (nếu có)

……………………………………………

Ghi chú:
(1) Tên địa danh.
(2) Ghi HĐND tỉnh, huyện hay xã nào.
(3) Ghi rõ họ và tên.
(4) Các chức vụ Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button