Tổng Hợp

Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Xin giới thiệu đến các bạn mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được chủng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm thống nhất ký hết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

This post: Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

………., ngày……tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Số ……/HĐ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở của Ông (Bà)…….đề ngày… … … …/… … … /… … …

Căn cứ………………………………………………………………………………………….;

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán):

– Tên đơn vị:…….…………………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..…

– Địa chỉ liên hệ:…

– Điện thoại:……………………………………Fax (nếu có):………………………………..

– Số tài Khoản: ……………………………..tại Ngân hàng:………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………..………………………………..……………..

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):

– Ông (bà): ………….là đại diện cho các thành viên trong hộ gia đình79 ……………ký ngày……../……./………..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân)…………..cấp ngày…../…../……., tại………

– Và vợ hoặc chồng (nếu có) là:…………….………………………………..…………………..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân):………cấp ngày…../…../……., tại……………

– Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………..

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin của nhà ở mua bán:

1. Loại nhà ở (ghi rõ căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự)

……………………………………………………………………..………………………………………..

……………………………………………………………………..………………………………………..

2. Địa chỉ nhà ở:

……………………………………………………………………..………………………………………..

3. Cấp (hạng) nhà ở: ………………………vị trí nhà ở……………………………………….

4. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở là:

5. Tổng diện tích sử dụng nhà ở là …………..m2, trong đó diện tích nhà chính là …………m2; diện tích nhà phụ là ………….m2.

6. Diện tích đất là: ……………m2, trong đó sử dụng chung là ………….m2, sử dụng riêng là: …………….m2.

7. Diện tích đất liền kề nằm ngoài Hợp đồng thuê nhà ở (nếu có): …………….m2

(Kèm theo bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở thể hiện rõ diện tích theo Hợp đồng hoặc ngoài Hợp đồng thuê nhà ở).

Điều 2. Giá bán nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá bán nhà ở (bao gồm tiền nhà và tiền chuyển quyền sử dụng đất), trong đó:

a) Tiền nhà ở là: ……………………………………………..Việt Nam đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

b) Tiền chuyển quyền sử dụng đất là …………………….Việt Nam đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

Tổng cộng: a + b = ……………………………………..Việt Nam đồng (I)

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

2. Số tiền mua nhà ở Bên mua được miễn, giảm là:

a) Tiền nhà ở là: ……………………………………………..Việt Nam đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

b) Tiền sử dụng đất là: ………………………………………Việt Nam đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

Tổng cộng: a + b = …………………………………..Việt Nam đồng (II)

(Trong đó giảm tiền nhà áp dụng quy định tại…………………………………………..)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng quy định tại………………………………………..

……………………………………………………………………..………………………………………..

3. Số tiền mua nhà ở thực tế Bên mua phải trả cho Bên bán (I – II) là: ………………………Việt Nam đồng;

(Bằng chữ:………………………………………………………………..).

4. Phương thức thanh toán: Bên mua trả bằng (ghi rõ là thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển vào tài Khoản Bên bán)82: ………………………

5. Thời hạn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền một lần ngay sau khi ký Hợp đồng này. Bên bán có trách nhiệm giao cho Bên mua Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở sau khi ký hợp đồng này;

b) Sau khi nhận được Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua nhà ở đúng thời hạn và địa Điểm ghi tại Phiếu báo thanh toán này.

5. Thời hạn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền một lần ngay sau khi ký Hợp đồng này. Bên bán có trách nhiệm giao cho Bên mua Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở sau khi ký hợp đồng này;

b) Sau khi nhận được Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua nhà ở đúng thời hạn và địa Điểm ghi tại Phiếu báo thanh toán này.

…………..

Mầm Non Ánh Dương tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button