Tổng Hợp

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mẫu Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là mẫu giấy được đơn vị, cá nhân lập ra nhằm xác nhận về việc việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Nội dung trong mẫu cần nêu rõ thông tin phòng đăng ký kinh doanh, và thông tin chi tiết của doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

This post: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ……………………. ……, ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………………………Website:……………………………………..

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

……………………………………………………………………………………………….

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày…… tháng …… năm .….. đến ngày…… tháng …… năm…….

Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– ……….;

– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button