Tổng Hợp

Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân là mẫu giấy được lập ra nhằm xác nhận việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Nội dung trong mẫu cần trình bày rõ thông tin chi tiết của 2 bên: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Người thuê doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

This post: Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………. …, ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phòng Đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:,…………………………………………………… Fax:………………………………………………..

Email: …………………………………………………………Website:……………………………………………

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

………………………………………………………………………………………………………………

Được cho thuê với các nội dung sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….

Sinh ngày:…. /…. / ………..Dân tộc………………………: Quốc tịch:…………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……… /……. / ……….Ngày hết hạn:……. /…….. / …….Nơi cấp:…………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………..Fax:………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………Website: …………………….

2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………..

Sinh ngày….. /…. /……….. Dân tộc:…………………………. Quốc tịch:……………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./…… /……… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………….Nơi cấp:…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………… Fax:…………………………………………………

Email: ………………………………………Website: ………………………………………..……….

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– ……….;

– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button