Tổng Hợp

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ là mẫu được xin điều chỉnh thông tin trên giấy xác nhận ký quỹ. Mẫu đơn này được ban hành theo Thông tư 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

………, ngày…….tháng…….năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ

Kính gửi: Ngân hàng……………………

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……

Do:…………………………………………………

Cấp lần đầu ngày:……/……../……….

Lần thay đổi gần nhất ngày:……./……./………

Người đại diện theo pháp luật:……Chức vụ: …….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….

Điện thoại ………………………..Fax………………………..

2. Xác nhận ký quỹ số……………………….do Ngân hàng …

Cấp lần đầu ngày:……/……./………

Cấp lần thứ ……..ngày:……/……/……..

Đề nghị Ngân hàng …………………. điều chỉnh thông tin trên giấy Xác nhận ký quỹ cho Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Nội dung đề nghị điều chỉnh trên giấy Xác nhận ký quỹ: …….

(2) Lý do đề nghị điều chỉnh: ……………………………..

(3) Văn bản, tài liệu kèm theo: …………………………..

Doanh nghiệp cam đoan chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực những thông tin cần điều chỉnh và văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button