Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về phong tục tập quán trong gia đình (4 Mẫu)

Viết đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh gồm 4 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua 4 đoạn văn viết về truyền thống gia đình các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều gợi ý ôn tập trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó biết sử dụng vốn từ, kiến thức ngữ pháp để viết đúng, viết hay tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh.

Trải qua nhiều thế hệ, ông cha ta đã tạo dựng nền nếp gia phong như con cháu có hiếu với ông bà, cha mẹ; vợ chồng thủy chung, anh em đoàn kết thuận hòa… Ðó là tinh hoa, nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh về gia đình, đoạn văn tiếng Anh về sở thích.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về phong tục tập quán trong gia đình (4 Mẫu)

Viết đoạn văn về truyền thống quê hương

Tiếng Anh 

Homeland, the source of national culture. Indeed, the homeland is the place where we were born and raised, where our ancestors for thousands of years protected and preserved the national traditions. Homeland is what is dear, closest and most attached in daily life. These are the stories she used to tell in the old days, the lullabies that lull us early in the day, the pickaxes, bamboo mats, and baskets my father used to make. Homeland is where we, those who are still alive, pay filial piety to our father on the occasion of the New Year, with simple trays of rice in memory of the deceased. The homeland is not modern and civilized like the city, but it is the source of the reason for living, the national cultural identity that we need to inherit and promote.

Tiếng Việt 

Quê hương, cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thật vậy , quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên,là nơi ông cha ta nghìn năm bảo vệ và giữ gìn truyền thống dân tộc.Quê hương là những gì thân thương gần gũi và gắn bó nhất trong đời sống hàng ngày là những câu chuyện ngày xưa bà thường hay kể,là những khúc hát ầu ơ ru ta sớm ngày,là những chiếc cuốc,chõng tre , thúng cha hay làm. Quê hương là nơi chúng ta,những người còn sống báo hiếu cha ông vào dịp lễ tết , bằng những mâm cơm giản dị tưởng nhớ về người đã khuất. Quê hương không hiện đại và văn minh nhủ đô thị nhưng nó là cội nguồn là lẽ sống ,là bản sắc văn hóa dân tộc mà ta cần thừa hưởng và phát huy.

Viết đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Every family has their own traditions and my family is not an exception. We usually celebrate all traditional holidays and family occasions together. Specially, on Tet holiday, my brother will come back home from his work before Tet few days to help my mother clean and decorate the house. My sister will not hang out with her friends on New Year’s Eve to celebrate and welcome the moment with our family. We will have reunion meal together. That is my family’s tradition.

Tiếng Việt

Mỗi gia đình đều có những truyền thống riêng và gia đình tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi thường kỷ niệm tất cả các ngày lễ truyền thống và các dịp gia đình cùng nhau. Đặc biệt, dịp Tết, anh trai tôi đi làm về trước Tết vài ngày để giúp mẹ tôi dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Em gái tôi sẽ không đi chơi với bạn bè trong đêm giao thừa để cùng chung vui và đón khoảnh khắc bên gia đình chúng tôi. Chúng ta sẽ có bữa ăn đoàn tụ cùng nhau. Đó là truyền thống của gia đình tôi.

Đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Customs and traditions are very important in my opinion. Like other families, we have our own customs and traditions. First of all, there is a tradition in my family of having to clean the house before the 30th of Tet. Everyone is assigned easy work, some clean the house, sweep the cobwebs, others decorate the house, pack the banh chung, …. We have been following this tradition for 3 generations. Second, we have the custom of Sunday together. We often go back to our hometown to visit our grandparents and neighbors there. That custom makes us closer. We all like our customs and traditions because they give our family a sense of belonging.

Tiếng Việt

Phong tục và truyền thống là rất quan trọng theo quan điểm của tôi. Cũng như những gia đình khác, chúng tôi có những phong tục tập quán riêng. Trước hết, trong gia đình tôi có một truyền thống là phải dọn dẹp nhà cửa trước 30 Tết. Mọi người đều được giao những công việc dễ dàng, một số dọn dẹp nhà cửa, quét mạng xã hội, một số khác trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, …. Chúng tôi đã làm theo truyền thống này từ 3 đời nay. Thứ hai, chúng tôi có phong tục ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường về quê để thăm ông bà và hàng xóm ở đó. Phong tục đó khiến chúng tôi gần nhau hơn. Tất cả chúng ta đều thích những phong tục và truyền thống của mình vì chúng mang lại cho gia đình chúng ta cảm giác thân thuộc.

Viết đoạn văn về truyền thống gia đình

Tiếng Anh 

In my opinion, customs and traditions are very important. Like other families, we have our own customs and traditions. Firstly, there’s a tradition in our family of getting together on the first day of Tet. Everyone has tobe there throughout the day. We share every thing with my family members. Secondly, we have the custom of doing morning exercise at 5 a.m together. We always get up early and follow this customs. Thanks to doing morning exercise, we have good health. Thirdly, we visit the pagoda on the first day of every lunar month. This custom is that we have to buy fruit or incense for the pagoda each year. This year, we also prepared five-coloured sticky rice and worshipped Buddha. We all enjoy these customs and traditions because they provide our family with a sense of belonging.

Tiếng Việt

Theo tôi, phong tục tập quán rất quan trọng. Cũng như những gia đình khác, chúng tôi có những phong tục tập quán riêng. Thứ nhất, có một truyền thống trong gia đình chúng tôi là quây quần bên nhau vào ngày đầu tiên của Tết. Mọi người phải ở đó suốt cả ngày. Chúng tôi chia sẻ mọi điều với các thành viên trong gia đình tôi. Thứ hai, chúng tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ sáng cùng nhau. Chúng tôi luôn dậy sớm và tuân theo phong tục này. Nhờ tập thể dục buổi sáng, chúng tôi có một sức khỏe tốt. Thứ ba, chúng tôi viếng chùa vào ngày mồng một hàng tháng âm lịch. Phong tục này là hàng năm chúng tôi phải mua hoa quả hoặc nhang cho nhà chùa. Năm nay, chúng tôi cũng chuẩn bị xôi ngũ sắc và cúng Phật. Tất cả chúng ta đều thích những phong tục và truyền thống này vì chúng mang lại cho gia đình chúng ta cảm giác thân thuộc.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button