Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước (3 Mẫu)

Viết đoạn văn về Water pollution bằng tiếng Anh gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch hay được Mầm Non Ánh Dương tổng hợp từ các bài đạt điểm cao.

Qua 3 mẫu viết về Water pollution giúp các bạn học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó biết sử dụng vốn từ, kiến thức ngữ pháp để viết đúng, viết hay tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh. Đồng thời biết cách trả lời các câu hỏi trong bài Unit 7 Pollution. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường, đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm không khí, đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước (3 Mẫu)

Viết đoạn văn về Water pollution

Tiếng Anh

Currently, environmental pollution is very common, especially water pollution. The reason is that we are not aware of environmental protection. Students also throw garbage indiscriminately. Untreated garbage has been dumped into rivers or discharged toxic substances or water. Spray insecticide on the ground then soak in source water. In general, water pollution is caused by us. That’s why we need to protect clean water.

Tiếng Việt

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Các em học sinh cũng vứt rác bừa bãi. Rác không được xử lý đã được đổ xuống sông hoặc thải chất độc hoặc nước. Phun thuốc diệt côn trùng đã thấm lên mặt đất sau đó ngâm vào nước nguồn. Nói chung, ô nhiễm nguồn nước là do chúng ta gây ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước sạch.

Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước

Tiếng Anh

he pollution of water is an important problem today. Today, throughout moutain to city, almost rivers are not pure. They are dark, black, and foul and make the bad trouble with our lives. We need fresh air, we need fresh water. We need water to drink, to bath, to clean and wash. We very need water. Land like Dad, and water like Mom. Water smooth, transparent, clear, and it has 70% of all our body. We can not don’t need water. Water help tree grow. Water can refresh and clear all things. But today, we only have water from water city company. The water we drink, is not fresh. And it must fire to hot as 100 degree. And then, we make it cool, so we can drink. In once upon a time, all rivers are fresh. And we can swim in that, it’s very funny. In that rivers, we have fishes, too, and shrimp, and very much see animals. But now, with our rivers, there have no fish, or shrimp. Because there’re too dirty. If we want to make our rivers revival, we need learn the way to not pour the pollution things to our rivers. It’s very difficult, I know. But if we truely want our rivers have the blue, not black, or grown color, we need do all things from the begin. Nowadays, we have many polluted company, we always try to make pure water. And to have pure water, we must pay money. It’s not cheap. And the last thing I want to talk with you, that we need to learn the way to not pour the dirty things to rivers. And we need save our water.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là một vấn đề quan trọng hiện nay. Ngày nay, trên khắp vùng núi này đến thành phố, hầu như các con sông đều không trong lành. Chúng có màu tối, đen và hôi và gây ra những rắc rối tồi tệ cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần không khí trong lành, chúng ta cần nước ngọt. Chúng ta cần nước để uống, để tắm, để tắm rửa sạch sẽ. Chúng tôi rất cần nước. Đất như bố, và nước như mẹ. Nước mịn, trong suốt, trong và nó chiếm 70% cơ thể chúng ta. Chúng ta không thể không cần nước. Nước giúp cây phát triển. Nước có thể làm tươi mát và thông suốt mọi thứ. Nhưng hôm nay, chúng tôi chỉ có nước từ công ty water city. Nước chúng ta uống không phải là nước ngọt. Và nó phải nóng đến 100 độ. Và sau đó, chúng tôi làm cho nó nguội, để chúng tôi có thể uống. Ngày xửa ngày xưa, mọi dòng sông đều trong lành. Và chúng tôi có thể bơi trong đó, điều đó rất buồn cười. Trong những con sông đó, chúng ta cũng có cá, tôm, và rất nhiều người nhìn thấy động vật. Nhưng bây giờ, với những con sông của chúng ta, không có cá, không có tôm. Bởi vì ở đó quá bẩn. Nếu chúng ta muốn làm cho các dòng sông của chúng ta hồi sinh, chúng ta cần học cách để không đổ những thứ ô nhiễm xuống dòng sông của chúng ta. Nó rất khó, tôi biết. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn các dòng sông của mình có màu xanh lam, không phải màu đen hoặc màu xanh, chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Ngày nay, chúng tôi có nhiều công ty ô nhiễm, chúng tôi luôn cố gắng làm cho nước tinh khiết. Và để có nước tinh khiết, chúng ta phải đóng tiền. Nó không rẻ. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn, rằng chúng ta cần học cách đừng đổ sông đổ bể. Và chúng ta cần tiết kiệm nước.

Viết đoạn văn về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Water pollution has become a continuous increasing problem on the earth which is affecting the human and animal lives in all aspects. Water pollution is the contamination of drinking water by the poisonous pollutants generated by the human activities. The whole water is getting polluted through many sources such as urban runoff, agricultural, industrial, sedimentary, leeching from landfills, animal wastes, and other human activities. All the pollutants are very harmful to the environment. Human population is increasing day by day and thus their needs and competition leading pollution to the top level. We need to follow some drastic changes in our habits to save the earth water as well as continue the possibility of life here.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nguồn nước đã và đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng trên trái đất, nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và động vật về mọi mặt. Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm nước uống do các chất ô nhiễm độc hại do các hoạt động của con người tạo ra. Toàn bộ nước đang bị ô nhiễm qua nhiều nguồn như dòng chảy đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, trầm tích, phân từ các bãi rác, chất thải động vật và các hoạt động khác của con người. Tất cả các chất ô nhiễm rất có hại cho môi trường. Dân số con người đang tăng lên từng ngày và do đó nhu cầu và sự cạnh tranh của họ dẫn đến ô nhiễm ở mức cao nhất. Chúng ta cần tuân theo một số thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của mình để tiết kiệm nước trên trái đất cũng như tiếp tục khả năng sống ở đây.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button