Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về hệ thống giáo dục ở Việt Nam (3 Mẫu)

Write a paragraph to describe school education system in Vietnam (Viết đoạn văn tiếng Anh về hệ thống giáo dục ở Việt Nam) gồm gợi ý cách viết và 3 đoạn văn mẫu có dịch được chúng tôi tổng hợp từ bài làm hay nhất của các bạn học sinh. Thông qua tài liệu này giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo từ đó biết cách làm bài tập Writing trang 49 SGK Tiếng Anh 12.

Hệ thống giáo dục Việt Nam gồm giáo dục bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở). Mỗi năm học: 35 tuần (9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5) và được chia làm 2 kỳ: học kỳ 1 (tháng 9 – tháng 12), học kỳ 2 (tháng 1 – tháng 5). Để viết được đoạn văn tiếng Anh về hệ thống giáo dục các em học sinh cần nắm vững các kiến thức cơ bản kèm theo từ vựng về giáo dục. Vậy sau đây là 3 đoạn văn mẫu mà Mầm Non Ánh Dương muốn giới thiệu, mời các em cùng theo dõi và tải về tại đây.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về hệ thống giáo dục ở Việt Nam (3 Mẫu)

Gợi ý viết đoạn văn về hệ thống giáo dục ở Việt Nam

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.

– Levels of education:

  • primary (5 years: start from the age of 6)
  • lower secondary (4 years)
  • upper secondary (3 years)

– Compulsory – education: 9 years (primary & lower secondary)

– The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)

– School terms: 2 terms: term 1 (Sept – Dec.), term 2 (Jan. – May)

– Time of the national examination for GCSE (early June)

Hướng dẫn dịch

Trong 150 từ, viết một đoạn văn về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, dùng thông tin ở Bài tập nói ở trang 47. Em có theo những lời đề nghị dưới đây.

– Cấp bậc giáo dục:

  • tiểu học (5 năm: bắt đầu từ 6 tuổi)
  • trung học cơ sở (4 năm)
  • trung học phổ thông (3 năm)

– Giáo dục bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở)

– Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5)

– Các điều khoản của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 – Tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 – Tháng 5)

– Thời gian thi tuyển quốc gia cho GCSE (đầu tháng 6)

Hệ thống giáo dục Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Education system in Viet Nam, Which includes state education and private education, is run by Ministry of education and training. There are five levels in the system: preschool (kindergarten), primary school (5 years), secondary school (4 years), high school (3 years), and higher education. Twelve years of basic education are compulsory for all the students. “High schools for the gifted” are regarded as prestigious and often demand high entrance examination results. Higher education is optional, you can choose to attend universities, or join vocational training or working to earn money without further education. Entrance to university is determined through the National High School Graduation Examination, whose results will be considered for evaluation. Attending a university is considered to be a pride of not only the family but also the whole family line. Curriculum in Viet Nam is known as rigorous and competitive for students. Students must study more than compulsory subjects. Math, Physic, Chemistry and English are the subjects that are often high evaluated and parents will want their children to focus on them more than others. Recently, the ministry of education and training has been reforming the education system to improve students’ ability by continually changing methods of examination and evaluation. However, this topic is still a controversy issue, receiving both positive and negative effects. Students’ mission is always studying well and upgrading knowledge to adapt with those changes in time.

Tiếng Việt

Hệ thống giáo dục ở Việt Nam, bao gồm giáo dục công và giáo dục tư thục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều hành. Có 5 cấp độ trong hệ thống: mẫu giáo (mẫu giáo), tiểu học (5 năm), trung học cơ sở (4 năm), trung học (3 năm) và giáo dục đại học. Mười hai năm học cơ bản là bắt buộc đối với tất cả học sinh. “Trường chuyên” được coi là có uy tín và thường đòi hỏi kết quả thi tuyển sinh cao. Giáo dục đại học là không bắt buộc, bạn có thể chọn học đại học, hoặc tham gia học nghề hoặc làm việc để kiếm tiền mà không cần học thêm. Được tham gia vào trường đại học hay không được xác định thông qua kỳ thi tốt nghiệp trung học cấp quốc gia, kết quả sẽ được xem xét để đánh giá. Tham dự một trường đại học được coi là một niềm tự hào của không chỉ gia đình mà còn cả dòng họ. Chương trình giảng dạy ở Việt Nam được biết đến là rất nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh đối với học sinh. Học sinh phải học hơn 10 môn bắt buộc. Toán, Vật Lý, Hóa Học và Anh Ngữ là những môn học thường được đánh giá cao và cha mẹ sẽ muốn con cái của họ tập trung vào chúng nhiều hơn những môn khác. Gần đây, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã cải cách hệ thống giáo dục để nâng cao năng lực của học sinh bằng cách liên tục thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, chủ đề này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, nhận được cả những phản hồi tích cực và tiêu cực. Nhiệm vụ của học sinh là luôn luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và nâng cao kiến ​​thức để thích ứng với những thay đổi kịp thời.

Viết đoạn văn về hệ thống giáo dục ở Việt Nam – Mẫu 2

Tiếng Anh

There are 3 levels of education in the formal school system in Vietnam: Pre-school, Primary education, Secondary education. The Secondary education consists lower secondary education and upper secondary education. Primary and lower secondary education are compulsory in Vietnam. Children start going to primary school at the age of 6 and after 5 years they move to lower secondary school where they study for 4 years. The upper secondary education lasts 3 years, from the age of 15 to 17. In order to study at a university, students have to pass the national examination held in early June every year for the GCSE. The academic year is divided into 2 terms. It lasts 9 months from September 5th to the end of May. The first term is from September to December and the second term lasts from January to May. Students have a 3-month-summer holiday after the second term.

Tiếng Việt

Có 3 cấp học trong hệ thống trường học chính quy ở Việt Nam: Mầm non, Tiểu học, Trung học. Giáo dục trung học bao gồm giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc ở Việt Nam. Trẻ em bắt đầu đi học tiểu học khi 6 tuổi và sau 5 năm các em chuyển sang trường trung học cơ sở, nơi các em học 4 năm. Giáo dục trung học phổ thông kéo dài 3 năm, từ 15 đến 17 tuổi. Để học đại học, học sinh phải vượt qua kỳ thi quốc gia (GCSE) được tổ chức vào đầu tháng 6 hàng năm. Năm học được chia thành 2 kỳ. Nó kéo dài 9 tháng từ ngày 5 tháng 9 đến cuối tháng 5. Kỳ đầu tiên từ tháng 9 đến tháng 12 và kỳ thứ hai kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5. Học sinh được nghỉ 3 tháng hè sau học kỳ II.

Viết đoạn văn về hệ thống giáo dục ở Việt Nam – Mẫu 3

Tiếng Anh

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities: stale and private schools. In state schools, parents have to pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters: from four to five months each.

Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to secondary schools, including Lower and Upper schools, from grade 6 to 12. However, children must pass a recruitment exam at the end of grade 9, the final year of Lower schools, to enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the end of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go to university or college. This examination often takes place at the end of May or early June.

Tiếng Việt

Giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam bao gồm ba cấp: mầm non, giáo dục tiểu học và trung học. Hiện nay có hai hệ thống trường học trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ở các thành phố lớn: các trường công lập và tư thục. Ở các trường công lập, phụ huynh phải đóng học phí. Năm học, từ tháng 9 đến tháng 5, được chia thành hai học kỳ: từ bốn đến tháng sống mỗi kỳ.

Trẻ em thường bắt đầu đi học mẫu giáo ở tuổi lên 3, khi đi đến các nhà trẻ, nhưng giai đoạn này không bắt buộc. Khi trẻ em ở độ tuổi 6, trẻ phải đi học tiểu học. Giáo dục tiểu học kéo dài 5 năm. Khi học xong tiểu học, các em có thể vào các trường trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông, từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển vào cuối năm lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở, để vào trung học phổ thông. Họ sẽ ở lại đó cho đến khi họ hoàn thành lớp 12. Khi kết thúc giai đoạn này, họ phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia GCSE, đây là yêu cầu để vào đại học hoặc cao đẳng. Kỳ thi này thường diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button