Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giới thiệu Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh gồm 4 đoạn văn mẫu có dịch được Mầm Non Ánh Dương tổng hợp từ bài làm hay của học sinh trên cả nước. Thông qua 4 đoạn văn viết về Văn miếu Quốc Tử Giám các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, tích lũy cho mình kiến thức biết cách viết đoạn văn tiếng Anh ngày một tốt hơn.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm ở số 58 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội ngay giữa 4 phố chính là Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Vậy trong bài viết dưới đây Mầm Non Ánh Dương sẽ giới thiệu đến các bạn học sinh 4 đoạn văn tiếng Anh hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Đoạn văn tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đoạn văn giới thiệu Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tiếng Anh

The Temple of Literature (Van Mieu Quoc Tu Giam) is one of the most attractive tourist spots in Nothern Vietnam. It’s on Van Mieu street, Dong Da District, Ha Noi. The Temple of Literature was founded in 1070. The Temple of Literature – Imperial Academy included 4 main gates and 5 courtyards. This is the Temple of Literature – where the thousands of scholars used to study. It also contains offices, gift shops and a small museum. Quoc Tu Giam deserves to be a great cultural work of Vietnam and the pride of the Vietnam people in general and the Hanoians in particular.

Tiếng Việt

Văn Miếu (Văn Miếu Quốc Tử Giám) là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Nó trên phố Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội. Văn Miếu được thành lập vào năm 1070. Văn Miếu – Hoàng Đế bao gồm 4 cổng chính và 5 sân trong. Đây là Văn Miếu – nơi hàng nghìn học giả từng theo học. Nó cũng có các văn phòng, cửa hàng quà tặng và một bảo tàng nhỏ. Quốc Tử Giám xứng đáng là công trình văn hóa lớn của Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng.

Viết đoạn văn tiếng Anh về Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tiếng Anh 

Van Mieu – Quoc Tu Giam is relic and rich diversity of the city’s leading Hanoi, located in the south of Thang Long. Currently, it was the Prime Minister Vietnam put on the list ranked 23 national monuments in particular. Architectural ensemble Van Mieu – Quoc Tu Giam, including: Lake Van, the Van Mieu – Quoc Tu Giam and garden director and architectural subjects are Literature – a shrine to Confucius and the Temple of Literature – the first university Vietnam. Temple of Literature – Quoc Tu Giam mallet brick walls surrounding, inner space divided into five classes with different architectures. Each class that space is limited by the brick wall with three gates to communicate with each other (including the door between the two parties and two side doors). From outside to inside with the ports respectively: port of Literature, University of China, Dai Thanh and ergonomics. With over 700 years of operation has trained thousands of talents for the country. Now, the Temple of Literature where sights of domestic and foreign tourists as well as where the compliments for excellent student and also a place to organize the annual poetry on the fifteenth day of January. In particular, there is the element of today’s officers to “good luck” before each exam

Tiếng Việt

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là khu di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm ở phía Nam Thăng Long. Hiện nay, đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể kiến ​​trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám, bao gồm: Hồ Văn, nhà Văn Miếu – Quốc Tử Giám và vườn đạo, chủ thể kiến ​​trúc là Văn Miếu – Miếu thờ Khổng Tử và Văn Miếu – trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Văn Miếu – Quốc Tử Giám tường gạch vồ bao quanh, không gian bên trong chia thành năm lớp với kiến ​​trúc khác nhau. Mỗi lớp không gian được giới hạn bởi tường gạch có ba cổng thông với nhau (gồm cửa giữa hai bên và hai cửa phụ). Từ ngoài vào trong với các cổng lần lượt là: cổng Văn Miếu, Đại Thành, Đại Thành và các công trình thái. Với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo ra hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Giờ đây, Văn Miếu là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước cũng như nơi khen tặng những học sinh giỏi và cũng là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày Rằm tháng Giêng. Đặc biệt, có yếu tố các sĩ tử ngày nay “cầu may” trước mỗi kỳ thi.

Giới thiệu Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Van Mieu (The Temple of Literature) was constructed in 1070 during Ly Thanh Tong’s dynasty. Its original purpose was to honor Confucius. In 1076, the first university of Vietnam called Quoc Tu Giam (The Imperial Academy), was established within this temple by Emperor Ly Nhan Tong. That’s the reason why the complex has the name of Van Mieu – Quoc Tu Giam up to now. Initially, Quoc Tu Giam was the school for princes and children of royal families and then expanded in the following year to admit top students from around the country.

Nowadays, Van Mieu – Quoc Tu Giam is one of the most famous tourist destinations for both Vietnamese people and foreigners. It’s also a place to celebrate doctorates and high ranking scholars of Vietnam. One special thing about this place is that there are 82 Doctors’ stone tablets. They are tombstones with names and origins of 1304 doctors placed on the backs of stone tortoises. If you come here at the beginning of the year or in May, when many important examinations take place, you will catch sights of numerous families and students who come and pray for luck.

Tiếng Việt

Văn Miếu (Văn Miếu) được xây dựng vào năm 1070 thời Lý Thánh Tông. Mục đích ban đầu của nó là để tôn vinh Khổng Tử. Năm 1076, trường đại học đầu tiên của Việt Nam mang tên Quốc Tử Giám (Học viện Hoàng cung), được thành lập trong khuôn viên ngôi chùa này bởi vua Lý Nhân Tông. Chính vì vậy mà quần thể có tên gọi Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến nay. Ban đầu, Quốc Tử Giám là trường học dành cho các hoàng tử và con em hoàng tộc, sau đó mở rộng vào năm sau để thu nhận những học sinh giỏi nhất trong cả nước.

Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài. Đây cũng là nơi tôn vinh các tiến sĩ, học giả cấp cao của Việt Nam. Một điều đặc biệt ở nơi đây là có 82 bia đá của các vị Tiến sĩ. Đó là những tấm bia mộ ghi tên tuổi và nguồn gốc của 1304 tiến sĩ được đặt trên lưng rùa đá. Nếu đến đây vào dịp đầu năm hoặc tháng 5, khi nhiều kỳ thi quan trọng diễn ra, bạn sẽ bắt gặp hàng loạt gia đình, học sinh đến cầu may.

Miêu tả Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Quoc Tu Giam is a place to attract a lot of tourists to Hanoi. Not only is the witness of the thousand years of Hanoi capital, but Quoc Tu Giam is also the school ‘born’ many talented talents for the country. Temple of Literature is a beautiful tourist destination in Hanoi, located in the south of Thang Long royal citadel, in an area of 55.027m2, divided into 5 separate areas by each zone. The Van Mieu Quoc Tu Giam archaeological complex from the entrance is the Temple of Literature, the Great Wall, the Khue Van Cac, Dai Thanh and the Thai Temple. The first area from the main temple gate to the Great Gate. The two right-hand side of the Great Gate has two small doors, the door is called Thanh Duc (became a virtuous person), on the right called Dat Tai (become talented). Dai Trung Mon Gate was built in 3-storey architecture on the high brick, tile roof, the middle of which hung a small sign of the three words Dai Trung Mon. The second area from Greater Japan to Khue Van Cac – an architectural representation of Vietnamese literature and education. Khue Van Cau was built in 1805 with wooden architecture taking the image of Shining Star. In order to portray the image of the star, the four sides of the Khue Van Vien shaped four circular windows with their beams radiating from the sides of the sun. The third area consists of large square-shaped wells of Thien Quang, creating harmonious harmony for the whole Van Mieu Quoc Tu Giam relic and two rows of doctoral beer. Each row has 41 beers, a stone inscription on a turtle symbolizes immortality. 82 stone steles symbolize the people who have ever achieved the title in Quoc Tu Giam, is the most valuable objects symbolize the fondness of Vietnamese people through 82 examinations. the first national university in Vietnam, the birthplace of talent for the country.

Tiếng Việt

Quốc Tử Giám là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến Hà Nội. Không chỉ là chứng nhân của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến mà Quốc Tử Giám còn là ngôi trường đã ‘sinh ra’ nhiều hiền tài cho đất nước. Văn Miếu là một địa điểm du lịch đẹp ở Hà Nội, nằm ở phía Nam Hoàng thành Thăng Long, trên diện tích 55.027 m2, được chia thành 5 khu riêng biệt theo từng khu. Quần thể khảo cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám nhìn từ cổng vào là Văn Miếu, Vạn Lý Trường Thành, Khuê Văn Các, Đại Thành và Thái miếu. Khu vực đầu tiên từ cổng chùa chính đến Cổng lớn. Hai bên hữu Đại Môn có hai cửa nhỏ, cửa có tên là Thành Đức (thành tài), bên phải gọi là Đạt Tài (thành tài). Cổng Đại Trung Môn được xây dựng theo kiến ​​trúc 3 gian trên nền gạch cao, mái ngói, chính giữa treo một tấm biển nhỏ đề ba chữ Đại Trung Môn. Khu thứ hai từ Đại Nhật Bản đến Khuê Văn Các – một công trình kiến ​​trúc tiêu biểu cho nền văn học và giáo dục Việt Nam. Khuê Văn Cầu được xây dựng vào năm 1805 với kiến ​​trúc bằng gỗ lấy hình ảnh của Ngôi sao sáng. Để khắc họa hình ảnh ngôi sao, bốn mặt của Khuê Văn Viện tạo hình bốn cửa sổ hình tròn với các tia sáng tỏa ra từ các phía của mặt trời. Khu thứ ba gồm giếng Thiên Quang hình vuông lớn tạo nên sự hài hòa hài hòa cho tổng thể khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và hai dãy bia tiến sĩ. Mỗi hàng có 41 bia, bia đá khắc hình con rùa tượng trưng cho sự trường sinh bất lão. 82 tấm bia đá tượng trưng cho những người đã từng đỗ đạt ở Quốc Tử Giám, là hiện vật có giá trị nhất tượng trưng cho lòng trung hiếu của người Việt Nam qua 82 kỳ thi. trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nơi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button