Giáo dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới những dạng bài tập như tìm từ khác loại, điền vào chỗ trống, tìm lỗi sai… Qua đó, giúp các em ôn tập thật tốt từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh để chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 3 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề cương môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3:

This post: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn thi kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Odd one out.

1. cat

2. fine

3. Where

4. under

5. in

6. garden

7. dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat

II. Circle a, b or c.

1. I have five……………

a. rabbit
b. goldfish
c. dog

2. Do you have ………parrots?

a. any
b. some
c. a

3. The cats are next to the flower……..

a. cage
b. tank
c. pot

4. ……..are the parrots? – They’re in the cage.

a. How many
b. What
c. Where

5. The dog is in……of the fish tank.

a. next
b. on
c. front

III. Read and write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the…………………

2. Some of the boys are…………………

3. Some of the girls are…………………

4. Mai is…………………

5. Nam and Quan are…………………

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.

1. Nam’s family is …………………………….

2. He is ………………………….years old.

3. Hue is …………………… Viet Nam..

4. Hue is ………………………. Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of……….. (pets / toy)

2. She has one………..(dogs / cat) and three……… (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the……… (cage / fish tank)

4. Where are your……… ? (rabbit / cats)

5. They’re……… the table (next / under)

6. My pets are ………the garden (in / on)

7. Do you have ………goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next to the flower……… . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll and a……… (planes / kite)

10. Peter and Tom……… ships. (like / likes)

V. Find a mistake and correct it.

1. Do you have some cats?

………………………………………………………

2. I has a lot of pets.

………………………………………………………

3. The dogs is in front of the house.

………………………………………………………

4. Where are the rabbit?

………………………………………………………

5. He’s is in the garden.

………………………………………………………

6. The rabbits are next in the flower pot.

………………………………………………………

7. The goldfishes are in the fish tank.

………………………………………………………

8. What toy do you like?

………………………………………………………

9. Linda like dolls and kites.

………………………………………………………

10. Peter and Tony like truck and ships.

………………………………………………………

VI – Reorder the words to make sentences.

1. lot / I / have / pets / a / of /.

………………………………………………………

2. are / cage / The / in / parrots / the / .

………………………………………………………

3. goldfish / Where / are / the / ?

………………………………………………………

4. fish tank / cats / are / The / behind / the /.

………………………………………………………

5. Do / have / trucks / you / any / ?

………………………………………………………

6. like / you / do / toys / What /?

………………………………………………………

7. likes / dogs / He / and / parrots /.

………………………………………………………

8. many / How / have / you / do / goldfish / ?

………………………………………………………

9. He / five / plane / has / and /a / ships /.

………………………………………………………

10. in / listening / Hoa / is / music / the / to / room /.

………………………………………………………

11. mother / My / dinner / cooking / is /.

………………………………………………………

12. a / picture / is / drawing / He /.

………………………………………………………

13. skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

………………………………………………………

VII – Read and do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots and three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls and two ships. Her friend Jack has three trucks and four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing and drawing. He likes playing the piano. They cycle and fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho Chi Minh City

True False
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t like toys.
3. Jack is Jane’s brother.
4. He like planes and trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jack.
10. They skate after school.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button