Giáo dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020 – 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020 – 2021 gồm 2 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 8 ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 sắp tới.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô giáo tham khảo khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh của mình. Bên cạnh môn Tin học, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, môn Toán.

This post: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020 – 2021

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8

Chủ đề Cấp độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Câu lệnh lặp For…do

Nhận biết được câu lệnh lặp for .. do

Số câu: 1

C1

1

Số điểm: 0,5

0,5

0,5

Tỉ lệ: 5%

100%

5%

Năng lực hướng tới

Tự chủ và tự học, tin học

Lặp với số lần chưa biết trước While…do

Nhận biết được câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước While .. do

Tính được giá trị biến S và n

Số câu: 2 C2 C7 2
Số điểm: 2,5 0,5 2,0 2,5
Tỉ lệ: 25% 20% 80% 25%

Năng lực hướng tới

Tự chủ và tự học, tin học

Làm việc với dãy số

Biết cách khai báo mảng đúng

Hiểu cú pháp khai báo mảng

Số câu: 2 C3 C4 2
Số điểm: 1,0 0,5 0,5 1,0
Tỉ lệ: 10% 50%% 50% 10%
Năng lực hướng tới Tự chủ và tự học, tin học

Lập trình đơn giản

Tìm các lỗi sai của chương trình và sửa lại

Tính được giá trị biến S và i

Viết được lệnh hiển thị 5 chữ A

Số câu: 3 C6 C5 C8 3
Số điểm: 6,0 4,0 1,0 1,0 6,0
Tỉ lệ: 60% 66% 17% 17% 60%
Năng lực hướng tới Tự chủ và tự học, tin học
Tổng số câu: 8 3 1 3 1 8
Tổng số điểm: 10 1,5 4,5 3,0 1,0 10
Tỉ lệ: 100% 15% 45% 30% 10% 100%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8

TRƯỜNG THCS.……….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020- 2021
Môn: TIN HỌC, Lớp 8

Thời gian:90 phút (không kể phát đề)

* Phần 1: TNKQ (3,0 điểm)

Hãy lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng từ câu 1 đến 4 (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For i := 100 to 1 do writeln(‘A’);

C. For i = 1 to 10 do writeln(‘A’);

B. For i := 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

D. For i := 1 to 100 do writeln(‘A’);

Câu 2: Câu lệnh lặp while…do nào dưới đây là đúng:

A. While i <= 10 do S := S+1/i;

C. While i :<= 10 do S := S+1/i;

B. While i <> 1 do S = S+1/i;

D. While i := 10 do S = S+1/i;

Câu 3: Các khai báo biến mảng sau khai báo biến mảng nào đúng:

A. Var x: array[1…100] of integer;

C. Var x: array[1.5..10.5] of integer;

B. Var x: array[1..100] of integer;

D. Var x: array[1..100] integer ;

Câu 4: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên.

B. Chỉ số đầu nhỏ hơn chỉ số cuối.

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.

D. Cả ba ý trên.

Câu 5 (1,0 điểm): Cho đoạn chương trình sau:

S:=0;

For i:=1 to 5 do S:=S+i;

Sau khi thực hiện lệnh trên giá trị của biến S và i là:

A. S=10; i=5

B. S=5; i= 10

C. S=15; i= 5

D. S=15; i=10

* Phần 2: Tự luận (7,0 điểm):

Câu 6 (4,0 điểm): Chương trình sau. Hãy tìm những lỗi sai và sửa lại cho đúng.

Program H C_N;

Uses Crt;

Var a,b,s,cv:= real;

Begin

While(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);

Write(‘Nhap chieu rong=’);readln();

s=axb;

cv:(a+b):2;

Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,cv:6:2);

Readln;

End.

Câu 7 (2,0 điểm): Cho đoạn chương trình:

S: =0 ; n:= 0;

While S < = 6 do

Begin

n:= n+1;

S:= S+ n ;

End;

Cho biết giá trị của biến S và n sau khi thực hiện đoạn chương trình trên

Câu 8 (1,0 điểm): Em hãy viết câu lệnh lặp hiển thị lên màn hình 5 chữ A.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8

Câu Nội dung kiến thức cần đạt Điểm
Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
1 D 0,5
2 A 0,5
3 B 0,5
4 D 0,5
5 C 1,0
Tự luận (7,0 điểm)

6

Lỗi sai Sửa lại
Program H C_N; Program H_C_N;
Var a,b,s,cv:= real; Var a,b,s,cv:real;
While(‘Nhap chieu dai=’); Write(‘Nhap chieu dai=’);
readln(); readln(b);
s=axb; S:=a*b;
cv:(a+b):2; cv:=(a+b)*2;

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

7

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của các biến là:

S= 10

n=4

1,0

1,0

8

Lệnh in ra màn hình 5 chữ A

For i:=1 to 5 do Writeln(‘A’);

1,0

……..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button