Giáo dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi môn Tiếng Anh 3 theo chương trình mới, có đáp án đi kèm. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi giữa học kỳ 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương:

This post: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1. A. mother B. sister C. father D. family
2. A. teacher B. brother C. mother D. grandpa
3. A. bath B. fridge C. kitchen D. bed
4. A. school B. dining room C. kitchen D. living room
5. A. pond B. yard C. mountain D. river

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Close your book, ……………….

A. his

B.is

C.this

D.please

2. Goodbye. See you ……………….

A. now

B. last

C. then

D. at the moment

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. His name is Peter.

A. brother

B.sister

C. mother

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A B
1. Which is your school? A. Wow. It’s modern.
2. How do you spell your name? B. This one.
3. This is my school. C. It’s L-I-N-D-A.
4. Is this your friend? D. Yes. She is a new student in class 3A.
5. Is that girl new? E. No, it isn’t.

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words to make sentences.

1. there/ 2 / bedroom/ the/ house/.

2. there/ a garden/ Lan’s house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

VI. Read the following text and answer the following questions

Victor lives in a modern house. There are five rooms in his house. There iss a living room, a kitchen, two bedrooms and a bathroom. In front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a small pond. There aren’t any tall trees in his house.

1. Where does Victor live?

_____________________________________

2. How many rooms are there?

_____________________________________

3. Does his house have a gate?

_____________________________________

4. What are there in the garden?

_____________________________________

5. Are there any tall trees in his house?

_____________________________________

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

III. Match the suitable sentences together.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – E; 5 – D;

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1 – There are two bedrooms in the house.

2 – Is there a garden in Lan’s house?

3 – There are two bedrooms.

4 – There are three books and two pens on the table.

5 – Are there three bathrooms in the house?

VI. Read the following text and answer the following questions

1. He lives in a modern house

2. There are five rooms

3. No, it doesn’t

4. There are a lot of flowers

5. No, there aren’t

………..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button