Giáo dục

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH

A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.

1. We haven’t been to a concert for over a year.

– The last time…………………………………

This post: Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh

2. Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.

– I……………………………………………………………….

3. It’s nearly 20 years since my father saw his brother.

– My father………………………………………………

4. Tom went to Scotland last Friday and is still there.

– Tom has…………………………………………….

5. When did you last ride a bike?

– How long is it………………………………………?

6. The last time I went swimming was when I was in France.

– I haven’t……………………………………………………..

7. You haven’t tided up this room for weeks.

– It’s………………………………………….

8. He was last in touch with me three weeks ago.

– He hasn’t………………………………………..

9. Mr John hasn’t visited France since 1990.

– Mr John last………………………………………..

10. It last rained three weeks ago.

– It’s………………………………..

11. I haven’t eaten this kind of food before.

– This is the first………………………………..

B. Mệnh đề “wish”.

12. What a pity you failed your driving test!

– I wish………………………………………

13. It’s a pity that you’re going away so soon.

– I wish…………………………………………

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button