Giáo dục

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Câu đảo ngữ là một cách thường hay dùng để chỉ sự nhấn mạnh trong nhiều tình huống, sử dụng thành thạo câu đảo ngữ giúp các bạn thực hành Tiếng anh một cách hiệu quả.

Sau đây, Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án) để ôn tập học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

This post: Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài 1. Choose the best option to complete these following sentences or the best inversion sentence for the root one.

1. No sooner had we arrived at the station ______ the announcement started.

A. than

B. when

C. then

D. last

2. ______ he arrived at the bus stop when the bus came.

A. Hardly had

B. No sooner had

C. No longer has

D. Not until had

3. No sooner ______ than the class starts.

A. do Max arrive

B. does Max arrive

C. Max arrives

D. Max does arrive

4. Scarcely had Jake ______ the book report when Alan came in.

A. finish

B. finishing

C. finished

D. to finished

5. No sooner ______ the feast will start tomorrow.

A. will the bell ring than

B. the bell will ring than

C. the bell will ring when

D. will the bell ring when

6. As soon as I entered the room, I noticed her.

A. No sooner had I entered the room than I noticed her.

B. Hardly had I entered the room when I noticed her.

C. No sooner I had entered the room than I noticed her.

D. Both A and B are right

7. As soon as he approached the house, the policeman stopped him.

A. No sooner had he approached the house than the policeman stopped him.

B. Hardly had he approached the house than the policeman stopped him.

C. No sooner had he approached the house when the policeman stopped him.

D. Hardly he had approached the house when the policeman stopped him.

8. I have seldom heard such a talented singer.

A. Seldom have I heard such a talented singer.

B. Seldom I have heard such a talented singer.

C. Seldom has I heard such a talented singer.

D. All are correct.

9. _______ circumstances should you call the police.

A. In

B. Under

C. Under no

D. In no

10. Only after you abtain a driving licence, _______ a car.

A. you are able to drive

B. can you drive

C. you will be able to drive

D. did you drive

11. Hardly ever _______ far from home.

A. she traveled

B. she has traveled

C. did she travel

D. she did travel

12. Hardly _______ the phone down when the boss rang back.

A. did I put

B. have I put

C. had I put

D. I had put

13. No sooner _______ the soldiers leaped into the water.

A. had the ship touched the shore than

B. had the ship touched the shore when

C. the ship had touched the shore then

D. the ship touched the shore than

14. Had they arrived at the fair earlier, they _______ what they wanted.

A. had found

B. have found

C. found

D. would have found

15. Only by working hard _______ your final exam.

A. will you pass

B. you will pass

C. did you pass

D. you passed

16. Only when I have free time _______ television.

A. I watch

B. will I watch

C. do I watch

D. I watched

17. _______ that I knew all about her.

A. She little thought

B. She thought little

C. Little did she think

D. Little she thought

18. Not only is she intelligent _______.

A. but also she is kind

B. but is she also kind

C. but also is she kind

D. but she is also kind

19. _______ that she couldn’t go on working.

A. So was his pain

B. Such was his pain

C. He has so pain

D. His pain was such

20. Never ______ to school late.

A. I go

B. do I go

C. I do go

D. go I

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button