Giáo dục

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh (Có đáp án)

Bài tập quá khứ tiếp diễn là một trong những bài tập trọng tâm thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học kì môn tiếng Anh.

Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn bao gồm lý thuyết về định nghĩa, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và một số dạng bài tập tự luận, trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức để nhanh chóng biết cách trả lời các câu hỏi tiếng Anh.

This post: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh (Có đáp án)

Lý thuyết thì quá khứ tiếp diễn

I. Định nghĩa thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) thường được sử dụng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật, sự việc hoặc thời gian sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ có tính chất kéo dài.

II. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

1. Câu khẳng định

Cấu trúc S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

Ví dụ

– We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói về chuyện đó ngay trước khi cậu đến.)

2. Câu phủ định

Cấu trúc S + was/were + not + V-ing
Lưu ý Was not = wasn’t
Were not = weren’t
Ví dụ – He wasn’t working when his boss came yesterday.
(Hôm qua anh ta đang không làm việc khi sếp của anh ta đến)

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

Q: Was your mother going to the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ sáng hôm qua mẹ em đang đi chợ có phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

III. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

– at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

– at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

– in + năm (in 2000, in 2005)

– in the past (trong quá khứ)

Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

– When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)

– The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

– She was dancing while I was singing (Cô ấy đang múa trong khi tôi đang hát)

– The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người đàn ông đang gửi thư ở bưu điện)

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ đơn thích hợp

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking to each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 10 p.m. yesterday.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. We …… on the lake when it started to rain so we went home.

A. finished

B. finishing

C. were finishing

D. are finishing

2. My dad found some money while he …… his suitcase.

A. packing

B. package

C. are packing

D. was packing

3. My brother ……… in Ireland when he met his girlfriend.

A. study

B. was studying

C. were study

D. was study

4. My grandma tried pizza for the first time while she ………. in Italy.

A. staying

B. is staying

C. is stayed

D. was staying

5. My mom ………. in the sea when she saw a dolphin.

A. was swimming

B. was swiming

C. were swimming

D. were swiming

6. ……. it ……. when you woke up this morning?

A. Is….raining

B. was ….. raining

C. is….rain

D.were…… raining

7. What …….. when the teacher came?

A. were you doing

B. was you doing

C. are you doing

D. are you doing

8. What did you watch on TV while you …….. dinner yesterday?

A. were having

B. was having

C. were haveing

D. was haveing

9. The man ………. his letter in the post office at that time.

A. is sending

B. was sending

C. sending

D. was senting

10. It ………and cloudy when we left Ireland.

A. was rain

B. was raining

C. is raining

D. raining

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu dưới đây

1. He was play game when she called him.

2. Was you study Math at 8 p.m last night?

3. What was you do while your mother was making lunch?

4. Where did you went in this time last Sunday?

5. While I am listening to music, I heard the doorbell.

6. The sun shining in Pointe-d-Pitre when I left Dublin.

7. I did my homework and my parents were watched the new when the phone rang.

8. They watch football on TV at 7 p.m yesterday.

9. While people were talking to each other, he read his book.

10. Who is she dancing with at the party last night?

Bài 4: Biến đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn

1. Your sister was finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

2. He was learning how to windsurf yesterday at eleven o’clock.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

3. It was snowing there. The kids are playing and building snowmen.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

4. They were playing a game when you arrived.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

5. She was cooking when I came yesterday.

⇒ ………………………………………………………………………

⇒ ………………………………………………………………………

Bài 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi

I were sleeping and the fire started.

⇒ ……………………………………………………………………….

It began to rain and what was he doing.

⇒ ……………………………………………………………………….

The farmer started wishing and he was ploughing the field.

⇒ ……………………………………………………………………….

She came and what were you doing?

⇒ ……………………………………………………………………….

Jackson was reading a book and his mother came in.

⇒ ……………………………………………………………………….

We were working in the field and the volcano erupted.

⇒ ……………………………………………………………………….

Bài 6: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Bài 7: Use your own ideas to complete the sentences.Use the past continuous

1 Matt phoned while we …………..

2 The doorbell rang while I ……….

3 We saw an accident while we ……….

4 Ann fell asleep whiel she ……….

5 The television was on, but nobody ……….

Bài 8:Hoàn thành những câu phủ định sau

(Make negative sentences) statements and questions.

1. …………………… a shower at 7 o’clock. (I | not have)

2.………………… computer games when I came back home? (you | not play)

3………………… on the beach all day. (I | not lie)

4……………… when you saw us. (we | not argue)

5………………… between one and two o’clock? (John and Marry | not work)

6…………………… on your seat when you wanted to sit down. (Sam | not sit)

7…………………… anything at that moment. (they | not do)

8………………………… to the airport at 11 o’clock? (Mr. Jones | not drive)

Bài 9: (Peter and his girlfriend Sara were at a restaurant during their lunch break. Make questions in the past continuous to ask about them).

1. Where ………………………………………………………..?

At a table by the window.

2. What ………………………………………………………… ?

Coffee with milk and a glass of orange juice.

3. What ……………… Peter …………………………….. ?

4. The orange juice. …………………………………………………… anything?

No, nothing. They were not hungry.

5. What ………………. Sara…………………………….?

A white pullover and black jeans.

6. How ……………. she …………………… in her outfit?

7. She was really pretty. ……………. they …………………… anything special?

Not really. They were just talking.

8. What ……………………………………………….. about?

About their friends from school.

9. How ………. Peter ……………… at the restaurant?

He was quite happy and relaxed.

Bài 10: (The Thomas family. What were they doing on Saturday at 8 o’clock?)

1. Mr. Thomas ……………. (cook) dinner in the kitchen. Mrs. Thompas ………………. (clean) their car in front of their house. John and Marry ……………. (sit) in the hall near the fireplace.

2. Jack, their 11 years old son, …………………. (read) Shakespeare’s sonnets.

3. Eve, at the age of 16, ………………………. (play) with Barbies.

4. Their grandma and grandpa ………………. (have) a good time.

5. Their grandma …………………………. (exercise) in the gym.

6. Their grandpa ……………………. (iron) shirts and socks in the living room.

7. They also had two pets. And do you know what they …………………. (do)?

8. Spot, the puppy, …………………. (catch) mice in the garden.

9. And Bill, the little cute kitten, ………………. (fight) with neighbour’s dog.

Bài 11: Viết câu sử dụng thời quá khứ tiếp diễn

1. They/ play/ tennis/ 10.30 yesterday morning.

……………………………………………….

2. Ann/ do/ homework/ 5 o’clock this afternoon.

……………………………………………….

3. My father/ wash/ car/ from five to six.

……………………………………………….

4. This time last year/ we/ live/ France.

……………………………………………….

5. The students/ offer/ flowers/ the visitors.

……………………………………………….

6. I/ cook/ dinner/ half an hour ago.

……………………………………………….

7. She/ work/ the studio/ that time.

……………………………………………….

8. What/ you/ do/ from 3 to 6 yesterday afternoon?

……………………………………………….

Bài 12 Chọn đáp án đúng:

1. The doorbell (rang/ was ringing) while Tom (watched/ was watching) television.

2. How fast (did you drive/ were you driving) when the accident (happened/ was happening)?

3. Anna and Susan (made/ were making) dinner when Martin (arrived/ was arriving) home.

4. The light (went out/ was going out) while we (had/ were having) dinner. But it (came/ was coming) on again after ten minutes.

5. “What (did you do/ were you doing) this time yesterday?”

“I (worked/ was working) on the computer”.

6. It suddenly (began/ was beginning) to rain while Laura (sat/ was sitting) in the garden.

7. Sam (took/ was taking) a photograph of me while I (didn’t look/ wasn’t looking).

8. When I (saw/ was seeing) them, they (tried/ were trying) to find a new hose near their work.

9. I (walked/ was walking) along the street when I suddenly (felt/ was feeling) something hit me in the back. I (didn’t know/ wasn’t knowing) what it was.

10. Last night I (dropped/ was dropping) a plate when I (did/ was doing) the washing up. Fortunately it (didn’t break/ wasn’t breaking).

Đáp án bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bài 1:

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. B

7. A

8. A

9. B

10. B

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu dưới đây

1. was play ⇒ was playing

2. Was you study ⇒ Was you studying

3. do ⇒ doing

4. did you went ⇒ were you going

5. am ⇒ were

6. shining ⇒ was shining

7. did ⇒ were doing

8. watched ⇒ watching

watch ⇒ were watching

9. read ⇒ was reading

10. is ⇒ was

Bài 4: Biến đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn

1. Your sister was finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ Your sister wasn’t finishing in the lake while I was building a fire.

⇒ Was your sister finishing in the lake while I was building a fire.

2. He was learning how to windsurf yesterday at eleven o’clock.

⇒ He wasn’t learning how to windsurf yesterday at eleven o’clock.

⇒ Was he learning how to windsurf yesterday at eleven o’clock.

3. It was snowing there. The kids are playing and building snowmen.

⇒ It wasn’t snowing there. The kids are playing and building snowmen.

Bài 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi

1. The fire started while I were sleeping.

2. What was he doing when it began to rain.

3. When the farmer started wishing while he was ploughing the field.

4. What were you doing when she came?

5. His mother came in while Jackson was reading a book.

6. The volcano erupted while we were working in the field.

Bài 6:

1. were building

2. was driving

3. was chatting

4. was watching

5. was preparing

6. were you doing

7. were you going

8. weren’t going

9. wasn’t doing

10. was reading

Bài 7:

1. were having dinner.

2. was having a shower

3. were waiting the bus

4. was reading the paper

5. was watching it

Bài 8;

1. I wasn’t (was not) having

2. Weren’t you playing | Were you not playing?

3. I wasn’t (was not) lying We weren’t (were not) arguing

4. Weren’t John and Marry working

5. Were John and Marry not working?

6. Dick wasn’t (was not) sitting

7. They weren’t (were not) doing

8. Wasn’t Mr. Jones driving | Was Mr. Jones not driving?

Bài 9:

1. Where were they sitting?

2. What were they drinking?

3. What was Peter drinking?

4. Were they eating anything?

5. What was Sara wearing?

6. How was she looking in her outfit?

7. Were they doing anything special?

8. What were they talking | speaking | chatting about?

9. How was Peter feeling at the restaurant?

Bài 10

1. was cooking, was cleaning, were sitting

2. was reading

3. was playing

4. were having

5. was exercising

6. was ironing

7. were doing

8. was catching

9. was fighting

Bài 11

1. They were playing tennis at 10.30 yesterday morning.

2. Ann was doing her homework at 5 o’clock this afternoon.

3. My father was washing his car from five to six.

4. This time last year we were living in France.

5. The students were offering flowers to visitors.

6. I was cooking dinner half an hour ago.

7. She was working at the studio at that time.

8. What were you doing from 3 to 6 yesterday afternoon?

Bài 12: Chọn đáp án đúng:

1. The doorbell (rang/ was ringing) while Tom (watched/ was watching) television.

2. How fast (did you drive/ were you driving) when the accident (happened/ was happening)?

3. Anna and Susan (made/ were making) dinner when Martin (arrived/ was arriving) home.

4. The light (went out/ was going out) while we (had/ were having) dinner. But it (came/ was coming) on again after ten minutes.

5. “What (did you do/ were you doing) this time yesterday?”

“I (worked/ was working) on the computer”.

6. It suddenly (began/ was beginning) to rain while Laura (sat/ was sitting) in the garden.

7. Sam (took/ was taking) a photograph of me while I (didn’t look/ wasn’t looking).

8. When I (saw/ was seeing) them, they (tried/ were trying) to find a new hose near their work.

9. I (walked/ was walking) along the street when I suddenly (felt/ was feeling) something hit me in the back. I (didn’t know/ wasn’t knowing) what it was.

10. Last night I (dropped/ was dropping) a plate when I (did/ was doing) the washing up. Fortunately it (didn’t break/ wasn’t breaking).

Bài tập tự luyện thì quá khứ tiếp diễn

I. Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

II. Chia động từ ở thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I __________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun_________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister _________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it____(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife ____ (bring) him a cup of hot chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. 10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

11. They _…….(wait) for me when I _________________ at the station (arrive)

12. She _________ (swim) in the sea when I ___________________ her (see)

13. _______they____________(play) tennis when it _____ raining (start)?

14. We ____ (drive) home from the theatre when the police _________(stop) us.

15. The wind _________ (blow) very hard when I _____(go) out this morning.

Bài 3. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

1. (they / take the exam?)

2. (when / he / work there?)

3. (you / make dinner?)

4. (they / drink coffee when you arrived?)

5. (when / we / sleep?)

6. (they / study last night)

7. (we / talk when the accident happened)

8. (he / not / exercise enough)

9. (I / talk too much?)

10. (it / not / snow)

11. (how / they / feel?)

12. (they / not / talk)

13. (where / I / stay?)

14. (why / he / study on a Saturday night?)

15, (I / go to school when you saw me)

16. (you / sleep at 6am)

17. (she / work when I called)

18. (we / not / leave when you called)

19. (I / not / stay in a hotel)

20. (we / make too much noise?)

Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn nâng cao

Bài 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn

1. My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)

2. We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)

3. Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)

4. My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)

5. A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)

6. The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)

7. My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)

8. I _______________ someone call my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)

9. My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)

10. I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)

11. Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)

12. We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)

13. She ______________ a great skier when she was young. (BE)

14. I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)

15. While the children _____________ with others my husband and I _____________ to have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)

Đáp án

1. fell off – was painting

2. bought – cost

3. was not interested

4. was waiting – arrived.

5. was reading – heard a noise outside – were playing

6. was still burning – arrived

7. was looking – came across

8.heard – turned around – saw – was

9. was wearing – saw

10. started – was – came

11. broke – was picking – cut

12. realised – were driving

13. was – was

14. met – was doing

15. were playing – decided

Bài 2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)

Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.

Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)

Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.

Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)

Julie: He was diving in the pool.

Sue: Diving, you say ___________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)

Julie: You’re right. He was just trying to do it. And all his friends were watching it.

Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)

Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.

Sue: _____________ faces when he came up to the surface of the pool? (Matt | make) (6)

Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at me.

Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)

Julie: Not really. He was looking at me instead.

Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)

Julie: Yes, I was. Why?

Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.

Đáp án

1. What were Tim and Matt doing

2. Were you swimming

3. What was he doing

4. Was he not just trying

5. Were they laughing

6. Matt was making

7. He was watching

8. Was you wearing

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

1. Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.

2. I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.

3. While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.

4. Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.

5. George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.

6. Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.

7.________(you, watch) television when I phoned you?

8.Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).

9. I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).

10. I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my hand

Đáp án

1. was having – rang – answered

2. saw – was sitting – reading

3. was walking – hurt

4. burnt – was cooking

5. fell – was paiting

6. was reading – heard

7. Were you watching

8. was waiting – arrived

9. wasn’t driving – happened

10. broke – was doing – slipped

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button