Phương Trình Hoá Học Lớp 8

H2O + SO2 → H2SO3

Phản ứng H2O + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí = H2SO3 | Axit sulfurơ | dd, Điều kiện

Mầm Non Ánh Dương biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình hóa học H2+ SO2 → H2SO3  là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra H2SO3 (Axit sulfurơ) dười điều kiện phản ứng là Không có. Mời các bạn tham khảo.

This post: H2O + SO2 → H2SO3

1. Phương trình phản ứng 

 • H 2+  SO 2  → H 2 SO

2. Điều kiện phản ứng

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

 • Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit)?

 • Dẫn khí SO2 vào cốc đựng nước cất và thử dung dịch thu được bằng quỳ tím
 • Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất H2SO3 (Axit sulfurơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ SO2 → H2SO3 là gì ?

 • Thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được là dung dịch axit sunfurơ H2SO3
 • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ SO2 → H2SO3
 • SO2 là chất gây ô nhiệm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm lưu huỳnh

Cho các phản ứng sau:
(1). SO2 + H2O → H2SO3
(2). SO2 + CaO → CaSO3
(3). SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
(4). SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
Trên cơ sở các phản ứng trên, kết luận nào sau đây là đúng với tính chất cơ bản
của SO2?

A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của SO2 > H2S.
B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử.
C. Trong các phản ứng (1,2) SO2 là chất oxi hóa.
D. Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử.

 • Câu A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của SO2 > H2S.
 • Câu B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử. Đáp án đúng
 • Câu C. Trong các phản ứng (1,2) SO2 là chất oxi hóa.
 • Câu D. Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử.

Câu 2. Nguyên nhân gây mưa axit

Khí nào sau đây là tác nhân chủ yếu gây mưa axit ?

A. N2.
B. NH3.
C. CH4.
D. SO2.

 • Câu A. N2.
 • Câu B. NH3.
 • Câu C. CH4.
 • Câu D. SO2Đáp án đúng

Kết luận: 

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học H2+ SO2 → H2SO3  là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra H2SO3 (Axit sulfurơ) dười điều kiện phản ứng là Không có. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button